5 mar 2021

Vill du studera får- och lammproduktion?

Distanskurs Marknadsinriktad får- och lammköttsproduktion

Kursen Marknadsinriktad får- och lammköttsproduktion har fokus på får- och lammköttsproduktion under svenska förhållanden med tyngdpunkt på bl.a. olika uppfödningsmodeller, utfodring, köttkvalitet och ekonomi.

Denna distanskurs går på kvartsfart. Två träffar planeras på SLU i Skara, en obligatorisk den 19-21 november och om tillräckligt många vill delta en frivillig träff 18-19 september. I Skara får du träffa forskare/föreläsare som arbetar med utfodring, köttkvalitet, ekonomi. Studiebesöken under träffen ger dig möjlighet att besöka får-och lammköttsföretagare hemma på deras gårdar.

Mer information om kursen finns på SLUs hemsida.

5 mar 2021

Utnyttja betet fullt ut

Jordbruksaktuellt
Trots att det känns som att året precis har börjat är betessäsongen snart här. Jordbruksaktuellt har pratat med Louise Ryberg och Frida Hedin, rådgivare för lantbruksdjur respektive naturvård på Hushållningssällskapet, som ger tips och råd för en lyckad betessäsong för får och lamm.

Enligt Frida Hedin ska planeringen inför betessäsongen helst börja redan när djuren stallas in på hösten.

– Då bör man utvärdera säsongen för att se vad som fungerade bra och vad som behöver justeras till nästa säsong.

Hon tipsar om att göra en matris över djurgrupper och beteshagar, för att lättare planera kommande säsong, och ha en plan för vilka marker som ska betas först.

– Så man har stängslet på plats, och inte börjar stängsla när man egentligen skulle släppt ut djuren.

Läs artikeln här

5 mar 2021

Av den bästa ullen – digitalt seminarium den 25 mars 2021

Den 25 mars arrangerar Nämnden för hemslöjdsfrågor seminariet Av
den bästa ullen
med fokus på den svenska lantras- och allmogeullen.
Seminariet kommer att innehålla ett flertal föreläsningar,
panelsamtal och gruppdiskussioner. Vi diskuterar utmaningar och
möjligheter och hur vi bäst ska ta tillvara den kompetens, kunskap och
material vi har idag för att möta framtida behov.

FÖRELÄSNINGAR OCH SAMTAL ÄR UPPDELADE I TRE TEMAN:

Svensk ull utomlands - vad är det som lockar?
Om storytelling och kontakter på en internationell marknad

Att utmanas av en fiber
Att utnyttja fiberns allra bästa egenskaper

Tillbaka till framtiden
Att utforska och återskapa ett garn eller en väv från förr -
insikter och lärdomar

Som deltagare får du i förväg möjlighet att titta på inspelade
föreläsningar, för att sedan följa samtal och diskussioner
tillsammans med föreläsarna under seminariet.

Vi återkommer med exakt tid och anmälan - men boka in hela dagen i
kalendern redan nu!

Webinariet är kostnadsfritt! Antal deltagare max 75.
Anmäl dig här

Med vänlig hälsning Annkristin Hult, Nämnden för hemslöjdsfrågor

Foto Gudrun Haglund-Eriksson

4 mar 2021

Välkommen till en digital medlemsträff! TEMA: SMÅSKALIG FÖRÄDLING

Torsdag 18 mars kl 18.30-21

En medlemsträff där du inte bara kan lyssna på intressanta föreläsare utan också ställa frågor och vara en aktiv del av träffen. Kvällens moderator är Britta Wendelius.

  • Tobias Karlsson, branschansvarig gårdsslakt och charkuteri om Eldrimners verksamhet och kommande kurser i slakt, chark och mejeri på fårsidan.
  • Margona Lundgren från Gårdscharken Fågelberget berättar om sin verksamhet, samarbetet med lokala fårbönder och prisbelönt chark.
  • Thomas Eriksson från Hälla gård om hur han får den bästa avsättningen på tackköttet och att sälja via REKO.
  • Christoffer Lindahl på Strömmens Gårdsmejeri om sin resa till att bli mjölkfårsbonde och att göra prisbelönta fårostar.
  • Per Nilsson från Profox om regler och fallgropar för den som ska starta slakteri, chark eller mejeri, och om att sälja produkter i gårdsbutik och via REKO.

Anmälan via epost till förbudsekreterare Britta Wendelius,
sekreterare@faravelsforbundet.com senast den 17/3 kl 12.00.

Länken skickas ut den 17/3 ca kl 15, till alla som har anmält sig.

Träffen är kostnadsfri, öppen för SFs medlemmar och hålls via Microsofts digitala konferenslösning Teams. För att delta behöver man en dator, surfplatta eller smart telefon. Man behöver inte ladda ladda ner något program om man använder dator, men vi rekommenderar att man ändå gör det för smidigare och bättre funktion. På telefon och platta använder man appen Teams som är gratis, ladda ner den i förväg.

Nästa medlemsträff

  • Torsdag 22/4 kl 18.30–21 Tema: Semin

4 mar 2021

Mer kunskap ska nå bonden

Pressmeddelande från Jordbruksverket
Jordbruksverket föreslår att staten ska inrätta ett nationellt kunskapsnav för svensk animalieproduktion vid forskningsinstitutet RISE. Det ska vara en långsiktig satsning och syftet är att stärka konkurrenskraften på svenska djurgårdar. Idag är kunskapen svårtillgänglig och sprids i för liten utsträckning. Dessutom finns ett glapp mellan forskningen och de som jobbar ute i praktiken, såsom lantbrukare och rådgivare.

Flera studier pekar på att animalieproduktionens kunskapsförsörjning är ineffektiv och fragmentiserad. Det behövs en aktör som har ett helhetsperspektiv på kunskapsförsörjningen och som kan se till att kunskaper som tas fram stämmer med behov och förutsättningar ute på gårdarna.

- Framför allt ska kunskapsnavet se till att existerande kunskap blir tillgänglig för lantbrukare, rådgivare och de företag som levererar insatsvaror och utrustning till jordbruket, säger Sone Ekman som är författare till rapporten.

Idag får den som behöver kunskap enskilt söka, sammanställa och värdera det som finns tillgängligt. Detta är ineffektivt eftersom det ofta finns många andra personer inom svensk animalieproduktion som är i behov av samma kunskap.

Ytterligare en brist är att det saknas jämförande försök och tester av systemlösningar, teknik och metoder. Enskilda företag har varken incitament eller kapacitet att genomföra dem själva, samtidigt som många företag skulle ha nytta av samma försök och tester. Här borde branschen själv kunna svara för en del av finansieringen.

- Ekonomisk forskning om kunskap och innovation visar att det behövs ett statligt ingripande för att komma tillrätta med problemen. Behovet blir större av det stora antalet gårdar samt mixen av små och stora företag bland de som levererar utrustning, insatsvaror och tjänster, säger Sone Ekman.

3 mar 2021

Utfodring av tackor för hög lammtillväxt

Källa SLU:s kunskapsbank
Tackor har ett stort näringsbehov under högdräktigheten eftersom mycket av fostertillväxten sker då. Vi har studerat om högre energitilldelning till högdräktiga tackor med tre foster ökar lammens livskraft och tillväxt, jämfört med lamm från tackor som utfodrats enligt rekommendationerna.

Försöket utfördes vid Norges miljö- och biovetenskapliga universitet (NMBU). Vuxna tackor fördelades i tre grupper under de sista sju veckorna av dräktigheten och utfodrades med 85 %, 100 % respektive 120 % av energinormen. De normer som användes var de norska som baseras på franska INRA (1989). Foderstaten innehöll ensilage av god kvalitet och 20–25 % kraftfoder av torrsubstansintaget. Efter lamning fick alla tackor samma foderstat.

Resultaten visar att tackorna i gruppen som utfodrats över norm var tyngre och i bättre hull inför lamningen men tappade mer i hull mellan lamning och betessläpp än övriga tackor. Detta beror med stor sannolikhet på större mjölkavkastning, som visade sig i att deras lamm tenderade ha högre tillväxt fram till betessläppet vid fyra veckors ålder. Det var också ett tydligt samband mellan tackornas energikonsumtion under högdräktigheten och trillingkullarnas höstvikt. Det fanns däremot inget samband mellan tackornas energikonsumtion och lammens livskraft.

Baserat på dessa resultat föreslås att den norska energinormen för utfodring av högdräktiga tackor med tre eller flera foster höjs med 20 % i förhållande till den nuvarande. En jämförelse mellan den svenska och den norska/franska energinormen antyder att den svenska ligger något högre.

Länk till den vetenskapliga artikeln

Referens
Dønnem I, Granquist E.G, Nadeau E, Randby Å.T. 2020. Effect of energy allowance to triplet-bearing ewes in late gestation on ewe performance, lamb viability, and growth. Livestock Science, 237, 104027.

Arkivbild foto Elof Nilsson

2 mar 2021

Remiss av förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar

Dnr 4.1.16-15039/2020
Datum: 2021-03-01
Remiss: Jordbruksverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Remissvar ››

2 mar 2021

Enkät till leverantörer i jordbruks- och livsmedelskedjan om förekommande avtalsvillkor och beteenden

Konkurrensverket ska bli tillsynsmyndighet över en ny lag som träder i kraft i november 2021. Lagen om otillbörliga handelsmetoder ska skydda leverantörer av jordbruks- och livsmedelsvaror mot vissa avtalsvillkor och beteenden som köpare utövar mot leverantörer.

Som en förberedelse för det nya tillsynsuppdraget genomför Konkurrensverket en enkät som syftar till att undersöka hur vanligt förekommande dessa avtalsvillkor och beteenden är idag.

Det tar ungefär 10 minuter att fylla i enkäten och den är öppen för svar till måndag den 29:e mars 2021.

Besvara enkäten här.

Har man svarat på en liknande enkät nyligen så har Kommissionen i Bryssel nyligen haft en liknande enkät ute.

Relaterat
LRF: Regeringen skapar rättvisa regler för livsmedelsinköp

2 mar 2021

Starkt förtroende för djurhållning hos konsument, men skillnader mellan djurslagen

Pressmeddelande från Svenskt Kött
Svenskt Kött har följt konsumenternas förtroende för djurhållningen i 10 år och kan konstatera att förtroendet ligger rätt stadigt på ca 70–75 procent. För att fånga upp hur opinionsläget påverkar förtroendet på kort sikt följer nu också Svenskt Kött konsumenternas förtroende veckovis.

Varje vecka, året runt, får 200 konsumenter åt gången frågor där Svenskt Kött snabbt kan få en indikation på hur svenska folkets förtroende ser ut för svensk gris-, nöt- och lammproduktion. Dessa mätningar som kontinuerligt ger en god indikation kring hur konsumenterna exempelvis påverkas av medierapporteringar.

Förutom förtroende för produktionen djurslagsvis, mäter också Svenskt Kött för första gången någonsin hur konsumentens förtroende ser ut för slakt av nöt, gris och lamm.

– Det är första gången vi frågar konsumenterna rakt ut vilket förtroende de har för slakten i Sverige. Trots att det är en fråga som väcker mycket känslor kan vi ändå konstatera att siffrorna är höga där ca 40–45 procent anger att de har högt eller mycket högt förtroende för slakt av gris, nöt och lamm. Tittar vi dessutom på dem som vare sig är negativa eller positiva kan vi addera ytterligare 20–30 procent.

Undersökningen visar på relativt jämna siffror mellan djurslagen men grisslakten sticker ut; En större andel konsumenter anger att de har lågt eller mycket lågt förtroende för slakten av gris.

Läs hela pressmeddelandet här

Grafik Svenskt Kött

1 mar 2021

En samlad djurhälsoreglering

Dnr 2021.00
Datum: 2021-02-27
Remiss: Regeringskansliet
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Remissvar ››
Bilaga till remissvar ››
Särskilt yttrande ››