6 okt 2021

Genomsnittliga marknadspriser för lamm

Uppdaterad 2021-11-20
Uppgifterna bygger på SJVs statistik.
Se även LRFs statistikplattform som uppdateras varje vecka.

Vecka 45     

Sverige58,18 SEK*
Tyskland76,26 SEK*
Irland SEK*
Frankrike77,68 SEK*
EU-genomsnitt 70,73 SEK*

* per kg slaktad vikt
Grafik från SJV
Avräkningspriser tunga lamm 3 år bakåt fram till vecka 45 2021 (SEK/kg)


Avräkningspriser tunga lamm 1 år bakåt fram till vecka 45 2021 (SEK/kg)


Avräkningspris tunga lamm i Sverige 2017-2021, SEK/kg

18 maj 2021

Viktig information angående årets avelsvärdering

Praktisk information om viktiga datum, vilka djur som avelsvärderas och om vad du behöver göra i Elitlamm inför årets avelskörningar.

Du som har djur av raserna Leicester, Finull, Rya, Texel, Suffolk, Dorset, Oxforddown, Shropshire, Gotlands- eller Jämtlandsfår får avelsvärden på dina djur. Även en del korsningsdjur får avelsvärden.

Avelsvärdena uppdateras två gånger per år: i juli och september. Lammen som fötts efter förra avelsvärderingen i augusti 2020, får sina första avelsvärden i sommar, förutsatt att du gjort det som behövs i Elitlamm (se nedan).

Brytdatum 2021

Brytdatum för avelsvärderingarna, d.v.s. sista dag för registrering av uppgifter i Elitlamm:

 • 22 juni
 • 21 augusti

Uppdaterade avelsvärden publiceras i Elitlamm den 9 juli respektive den 4 september.

Du som har tidig lamning och som gör ditt livdjursurval före september

Var noga med att registrera dina uppgifter i juni före sista datum enligt ovan. Det gäller lamningsregistreringar, samt ev. 60-dagars vikt och mönstringsresultat om dessa är genomförda. Då får du avelsvärden på dina lamm baserat på tillgänglig information och har möjlighet att använda dessa vid urvalet.

Har du djur som kan kvalificera sig för auktionen i Linköping i september är det särskilt viktigt att du har registrerat alla tillgängliga uppgifter före 22 juni.

Läs nedan om vad du behöver göra i Elitlamm för att förbereda lammen för avelsvärderingen

Elitlamm Avel & Produktion

För att djurets avelsvärden ska visas behöver du göra följande i Elitlamm Avel & Produktion:
1. Registrera lamning, lägg gärna in födelsevikter samtidigt.
Använd menyn Lamning-Registrering-Registrering av lamning eller Elitlamm Mobil.
2. Registrera ev. 60-dagars vikt.
Använd menyn Vägning-Registrering-…
3. Skapa omgång.
Använd menyn Avel-Omgång-Skapa/ändra omgångar.
4. Avsluta betäckningsgruppen/grupperna och för över lammen i Omgången.
Använd menyn Avel-Omgång-Avsluta betäckningsgrupp och registrera lammen i en Omgång. Välj Ja på frågan om lammen ska registreras i avels- och härstamningsregistret.
5. Registrera mönstringsresultat och 110-dagarsvikt i Mönstringsmenyn.
Använd menyn Avel-Mönstring-Registrera mönstring.
Lamm som inte har blivit mönstrade före brytningsdatumen ovan, men som finns i en Omgång, får avelsvärden baserade på tillgänglig information.
D.v.s. gör minst punkt 1–4 senast den angivet datum nedan om du vill ha avelsvärden på dina lamm redan i första avelskörningen, även om du inte hunnit mönstra.

Elitlamm AvelMini

För att djurets avelsvärden ska visas behöver du göra följande i Elitlamm AvelMini:
1. Skapa omgång. Använd menyn Omgångar.
2. Registrera lamning, lägg gärna in födelsevikter samtidigt. Använd menyn Lamning.
3. Registrera mönstringsresultat och 110-dagarsvikt. Använd menyn Registrera mönstring.
Lamm som inte har blivit mönstrade före brytningsdatumen ovan, men som finns i en Omgång, får avelsvärden baserade på tillgänglig information.
D.v.s. gör minst punkt 1–2 senast den angivet datum nedan om du vill ha avelsvärden på dina lamm redan i första avelskörningen, även om du inte hunnit mönstra.

Mer att läsa om avelsvärderingen: se artiklar under fliken Elitlamm/Avelsvärdering.

Text: Magnus Håård, uppdaterad maj 2021

21 feb 2021

Nya hållbarhetskriterier för lamm och mjölk

Källa LRF Kött
Upphandlingsmyndigheten lanserade den 22 december 2020 uppdaterade hållbarhetskriterier för lamm- och fårkött samt mjölk och mejeriprodukter.

Riktlinjer från Jordbruksverket, svensk lagstiftning och branschöverenskommelser finns samlade i separata kravpaket.
• Uppdaterade kriterier och kravpaket gör det enklare att se vilka hållbarhetskriterier som är i linje med målet i livsmedelsstrategin.
• Djurskydd är en viktig hållbarhetsaspekt för många som upphandlar livsmedel till offentliga kök.
• Kommuner som vill jobba mot målen och samhällets ambitioner inom djurskydd och miljö får bra stöd i de nya uppdaterade kriterierna och kravpaketen.

Nytt! Bland annat uppdaterade hållbarhetskriterier för lamm-och fårkött och mjölk och mejeri.
• Nytt! Kriterier för får- och getmjölksprodukter. Ost är en produkt som används alltmer i de offentliga köken med olika mjölkråvara som får, get och ko. Kriterierna följer svensk djurskyddslagstiftning och är samma som används vid upphandling av tex lammkött. Dvs att man kan ställa krav på exempelvis stekost, vilket idag är ett litet område men kan utökas i takt med växande marknadstillgång.

Länkar och info 
Kriteriebiblioteket
Den nya kriterietjänsten
Upphandlingsmyndighetens nyhet om lanseringen


 

8 feb 2021

Gård & Djurhälsans kommande fårwebbinarier

 • Lamning, 11 mars 11 mars kl 14-15
 • Parasiter hos får: tips inför betessläpp, 23 mars kl 14-15
 • Parasiter hos får: mask i hagen, 25 mars kl 14-15

Mer information och anmälan via Gård & Djurhälsans kurskalender.

7 feb 2021

Välkommen till en digital medlemsträff! TEMA: HÅLLBARHET

Torsdag 11 februari kl 18.30-21

Hur kan vi skapa en hållbar lönsamhet utifrån en lönsam hållbarhet?

Peter Borring, hållbarhetsambassadör LRF, Per Frankelius och Matilda von Rosen från Linköpingsuniversitet kommer att lotsa oss genom en intressant kväll och ger oss en framtidsspaning om:

 • Ekonomisk hållbarhet
 • Social hållbarhet
 • Miljöanpassad hållbarhet

Anmälan via epost till förbudsekreterare Britta Wendelius, senast den 8/2. Länken till mötet skickas ut senare.

Träffen är kostnadsfri och hålls via Microsofts digitala konferenslösning Teams. För att delta behöver man en dator, surfplatta eller smart telefon. Man behöver inte ladda ladda ner något program om man använder dator, men vi rekommenderar att man ändå gör det för smidigare och bättre funktion. På telefon och platta använder man appen Teams som är gratis, ladda ner den i förväg.

Fler medlemsträffar

Träffarna hålls kvällstid kl 18.30–21 och är öppna för SFs medlemmar.

 • Torsdag 18/3 Tema: Småskalig förädling
 • Torsdag 22/4 Tema: Semin

3 feb 2021

Hållbar livsmedelsproduktion

Svensk livsmedelsproduktion är en av världens mest hållbara. På alla sätt utom ett – lönsamheten. Det misslyckandet gör att vi inte som ett föredöme i världen. Lyssna på Jens Berggrens tvåminutersresonemang i frågan. Se filmen på Youtube

3 feb 2021

Djurskyddsreglernas betydelse för jordbrukets ekonomi i olika EU-länder undersöks

Källa SLU Ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt vid SLU undersöker hur djurskyddslagstiftningen påverkar animalieproduktionens ekonomi och internationella konkurrensförmåga i Sverige och flera andra EU-länder. Resultaten från studien kommer att ge beslutsfattare underlag och värdefulla råd angående hur man kan förbättra djurvälfärden på ett sätt som är hållbart ur ett ekonomiskt perspektiv. Tuffare djurskyddskrav i Sverige Djurskyddslagstiftningen i Sverige liksom en del andra EU-länder är striktare än EU:s gemensamma lagstiftning. I Sverige argumenteras ofta för att de striktare kraven leder till en försämrad konkurrenskraft, men det saknas vetenskapligt underlag om hur denna påverkan ser ut. Det behövs därför vetenskapligt baserad kunskap om lagstiftningens effekter på konkurrenskraft, import och export och konsumenters attityder och efterfrågan. Samverkan mellan ekonomi och djurskydd I den svenska livsmedelsstrategin betonar man att den svenska livsmedelsproduktionen ska öka samtidigt som den höga standarden på t.ex. djurskydd ska bibehållas. Resultaten från den här studien kommer att bidra till livsmedelsstrategin genom vetenskaplig evidens för hur man mest kostnadseffektivt kan få till balansen mellan ökad livsmedelsproduktion och hög djurvälfärdsstandard. Studien kommer därmed att ge beslutsfattare underlag och värdefulla råd angående hur man kan förbättra djurskyddet på ett sätt som är hållbart ur ett ekonomiskt perspektiv. Effekter för lantbruk och konsumenter Målet med projektet är att undersöka lagstiftningens effekter på konkurrenskraft, import och export och konsumenters attityder och efterfrågan i flera EU-länder, inklusive Sverige. Projektet kartlägger skillnader i djurskyddslagstiftning och efterlevnad över tid i dessa länder, med fokus på produktion av griskött, nötkött och mjölk. Projektet analyserar hur djurskyddslagstiftning påverkar animalieproduktionens ekonomi samt import och export av animalieprodukter bland EU-länder. Slutligen undersöks sambanden mellan nivån på djurskyddslagstiftningen och konsumenters syn och efterfrågan på animalieprodukter. Projektet benämns “Effekter av djurvälfärdslagstiftning på jordbrukets ekonomi i EU”, och satsningen sker inom ramen för Formas utlysning "Djurskydd och djurvälfärd". Läs mer Kontaktpersoner finns här

2 feb 2021

Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om biosäkerhetsåtgärder samt anmälningsplikt och övervakning av djursjukdomar och smittämnen

Dnr 5.2.17-00701/2020 Datum: 2021-02-01 Remiss: Jordbruksverket Svar: Svenska Fåravelsförbundet Remissvar ››

2 feb 2021

Viktig information om MV/CAE-programmet

Gård & Djurhälsans senaste nyhetsbrev handlar om MV-programmet, programmets regelverk och djurägarens ansvar att hålla sig till regelverket. Man påminner också om att vid kontakt med annan besättning eller köp av djur alltid begära en kopia på giltigt MV/CAE-intyg utfärdad för aktuell besättning. Om inget giltigt intyg finns, då finns heller ingen giltig status. Läs nyhetsbrevet här

2 feb 2021

Inbjudan till webbinformationsmöten om fårsjukdomen CODD

Det behövs mer kunskap hos varje fårägare och vi måste kraftsamla i fårbranschen för att förhindra att CODD etablerar sig i Sverige. Ett webinformationsmöte har redan genomförts och här kommer nu tre tillfällen till. Tre tillfällen, du väljer tillfälle i anmälan: 15/2 19.00-20.30 16/2 12.00-13.30 16/2 19.00-20.30 Anmälan: via detta formulär senast den 11 februari. Länken till mötet skickas ut före mötet. Har Du frågor eller problem med anmälan, Kontakta Annika Sällvik, LRF Skåne: 010-1844183, annika.sallvik@lrf.se. Det första fallet med CODD (Contagious ovine digital dermatitis / Smittsam digital dermatit hos får) i Sverige kom under 2019 och under hösten 2020 konstaterades ett andra fall av CODD. CODD är vanlig i Storbritannien, orsakas av bakterier som ger avlossning av klövkapseln och därmed även kraftig hälta. Förutom att CODD är mycket smittsamt är den även mycket svår att behandla och det finns idag ingen metod för att sanera bort sjukdomen från drabbade besättningar. Syfte med informationsmötet är: • Ökad kunskap om CODD • Förebygga smittspridning om CODD Program: Gudrun Haglund-Eriksson, Svenska Fåravelsförbundet ochTomas Olsson Sveriges Lammproducenter inleder. Djurhälsoveterinär Ulrika König från Gård & Djurhälsan föreläser om CODD. Kvällen modereras av veterinär Anna Forslid från LRF riks. Du kommer kunna ställa generella frågor: antingen i förväg i anmälningsformuläret, eller skriva i chatten under mötet. Vi tar INTE ta upp gårdsspecifika frågeställningar. Varmt välkomna! Sprid gärna inbjudan! Den finns även i pdf-format.


Vill Du få mera information om CODD så rekommenderar vi denna film. herre Livet är toppen med friska klövar. Skaffa kunskap för att kunna skydda dina djur! Foto Claudia Dillmann

1 feb 2021

Lantbruksnytt: Kraftsamling kring klövsjukdomen CODD

Se inslaget på Lantbruksnytt

1 feb 2021

Digitala medlemsträffar under vinter och vår 2021

Under vinter och vår kommer vi att hålla tre digitala medlemsmöten om aktuella ämnen. Träffarna hålls kvällstid kl 18.30–21 och är öppna för SFs medlemmar.

 • Torsdag 11/2 Tema: Hållbarhet
 • Torsdag 18/3 Tema: Småskalig förädling
 • Torsdag 22/4 Tema: Semin
Boka in dessa datum redan nu. Inbjudan kommer att gå ut till alla medlemmar som angivit e-mailadress. Mer information om respektive medlemsmöte kommer här på hemsidan när vi närmar oss.

31 jan 2021

Semin 2021

I år planeras för seminkurser med ett nytt upplägg då pandemin inte tillåter att vi samlas.

Kursens teoretiska kommer man att ta del av via videolänk. Den kan man ta del av vid ett valfritt tillfälle, men ska göras före den praktiska delen. Den praktiska delen kommer man i år att kunna genomföra på sin egen gård till självkostnadspris. Det kan vara fördelaktigt att vara PLUS-kund hos Gård & Djurhälsan, eftersom det ingår ett besättningsbesök i den tjänsten.

Om du önskar praktisk genomgång innan midsommar är 18 april sista dag för anmälan. Ska man seminera till hösten är sista anmälningsdag 1 augusti.

 • Anmälan till seminkurs via Gård & Djurhälsans hemsida.
 • Aktuell baggkatalog finns här.
 • Har du annan ras än vad dagens utbud erbjuder och är beredd att satsa, kontakta din rasförening eller SF för en dialog.

ERFA-träffar

Gård & Djurhälsan planerar att under sensommaren genomföra ERFA-träffar för fårägare som använt sig av djurägarsemin. Mer om detta kommer!

Vi behöver en seminverksamhet för effektivt smittskydd

Semin är den effektivaste metoden att skydda sin besättning från smittsamma sjukdomar och ovälkomna parasiter. Dessutom erbjuder semin goda möjligheter till avelsframsteg. Men vi behöver bli fler besättningar som seminerar för att svensk fårsemin ska bli hållbar och kunna drivas vidare.
Vi hoppas därför att fler besättningar vill satsa 2021!
Svenska Fåravelsförbundet
Anna Törnfelt, ansvarig seminfrågor

För dig som funderar över hur det går till

Seminskolan 
Seminera mera – så här gör man

29 jan 2021

Fler chanser till kunskap, men färre får

29 januari 2021 | Fler chanser att gå Elitlammkurs och att delta i information om CODD. Mer bidrag till skadeförebyggande åtgärder och högre ersättning vid rovdjursksdor. Men mindre fotröta! Tyvärr också färre får och lamm.

Hur kan vi skapa en hållbar lönsamhet utifrån en lönsam hållbarhet? Detta är rubriken på temakvällen om hållbarhet den 11 februari. Häng på, då diskuterar vi frågan om lönsamma och hållbara fårföretag. Peter Borring, hållbarhetsambassadör LRF, tillsammans med Per Frankelius och Matilda von Rosen, båda från Linköpings Universitet, kommer att lotsa oss genom en intressant kväll och ger oss en framtidsspaning som handlar om ekonomisk, arbetsmässig och miljöanpassad hållbarhet. Läs mer här.

Branschmöte med Svenska Köttföretagen. Mycket fokus på hur kan vi öka svensk lammproduktion på kort och lång sikt. På kort sikt kan vi lättast komma framåt genom att öka lammens medelvikt. Det skulle ge mycket mer lammkött, eftersom 25 % av alla lamm som slaktas (på alla slakterier) klassar under 16 kg. På längre sikt måste vi ta krafttag om vår näring ska kunna behålla det avräkningspris vi har i dag. Vi ligger nu på en gräns där volymerna är så små att lammet knappt klarar sig som nischprodukt. Bra kvalitet måste gynnas, så att både stora och små besättningar kan tjäna pengar på att leverera bra lamm.

Svenska Köttföretagen har en bra hemsida, besök den någon gång ibland.

Att gå Elitlammkurs är efterlängtat, de digitala kurserna börjar redan bli fullbokade och därför har två nya kurstillfällen satts in. Skynda att anmäla för att vara säker på att komma med. Välj mellan en kurs anpassad för användare som nyss börjat använda programmet eller funderar på att börja. Eller gå fördjupningskursen för alla som har koll på grunderna, men vill få ut mer av programmet. Alla datum och länk till anmälan finns här.

Tre nya tillfällen att vara med på webbinformationsmöten om fårsjukdomen CODD den 15 och 16 februari. Läs mer här, där finns också länk till anmälan. Förutom att CODD är mycket smittsamt är den även mycket svår att behandla, och det finns idag ingen metod för att sanera bort sjukdomen från drabbade besättningar. Vi måste samla hela fårbranschen för att förhindra att CODD etablerar sig i Sverige. Sprid gärna inbjudan! Den finns även i pdf-format.

herre
Livet är toppen, om man har friska klövar. Skydda din besättning med kunskap. Foto Claudia Dillmann

Förekomsten av fotröta minskar i Sverige och det är mycket glädjande. Att få in fotröta i sin besättning är allt annat än roligt, men fotröta gör också fåren mer mottagliga för CODD. I höstas samlades lammklövar in för ett forskningsprojekt som undersöker förekomst av fotrötebakterien och CODD hos svenska slaktlamm. En del av undersökningen är nu slutförd och redovisades nyligen som ett examensarbete av veterinärstudenten Rebecka Albinsson. Förekomsten av fotröta var 1,8 %, vilket är en signifikant minskning sedan en liknande studie genomfördes 2009. Då var förekomsten 5,8 %. Läs mer här.

Regeringen beslutade igår att ta bort stödtaket för bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersättning för indirekta kostnader orsakade av bl.a. stora rovdjur. Beslutet innebär att länsstyrelsen från och med den 1 mars i år kan besluta om att ge stöd med 100 procent av den faktiska kostnaden som fredat vilt orsakar. Läs Näringsdepartementets pressmeddelande här.

Många bra nyheter denna vecka, men nedslående är däremot resultatet av Jordbruksverkets stora strukturundersökning som genomfördes i juni 2020. Antalet djur på svenska gårdar har minskat det sista året, förutom fjäderfän som ökat i antal under flera år. Det djurslag som ur ett statistiskt perspektiv förändrats mest under de senast åren är fåren. Sedan 2019 har antalet får minskat med 8,7 % och sedan 2016 med 13,3 %. Även antalet jordbruksföretag som har får har minskat mycket de sista åren, och i juni 2020 fanns det ca 8 000 jordbruksföretag med får. Mer siffror och länkar här.

Även antalet större företag med får minskar. De riktigt stora besättningarna brukar öka i antal medan de mindre minskar, men så är inte fallet inom fårskötseln. Samtliga besättningsstorlekar har minskat om man jämför med år 2016. Medianvärdet för antal får per besättning är 16 tackor och baggar, den siffran har inte ändrat sig sedan 2016. Fler rafflande siffror i Jordbruket i siffrors senaste blogginlägg.
Tablå B
Nu är vi färre än 8000 som har får i Sverige : (

Bönder och andra leverantörer i livsmedelskedjan ska få ett ökat skydd mot oschyssta villkor och Konkurrensverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda om det förekommer "otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan". Ett steg i processen är att undersöka om det förekommer oschyssta avtalsvillkor eller beteenden från köparnas sida. I vårt fall alltså om de företag som vi säljer kött, skinn och ull till kör med oschyssta villkor eller beteenden. Svara på enkäten här. Man kan välja svenska i en liten meny uppe till höger och det tar ca 10 minuter att svara.

Upphandlingsmyndigheten lanserade den 22 december 2020 uppdaterade hållbarhetskriterier för lamm- och fårkött samt mjölk och mejeriprodukter. Riktlinjer från Jordbruksverket, svensk lagstiftning och branschöverenskommelser finns samlade i separata kravpaket. Läs mer om kriterierna på LRF:s hemsida.

Ett nytt revirmarkerande vargpar mellan Ulricehamn och Jönköping runt sjön Brängen. Reviret kommer att kallas Brängenreviret. Vargarna är ett syskonpar från Tivedsreviret, men betecknas ändå som genetiskt värdefulla. Hittills har de inte gjort några angrepp, men oron hos djurägare i området är stor. Med stor sannolikhet är det första gången i modern tid ett vargrevir hittats så långt söderut i Sverige, säger Martin Rydberg, länsstyrelsens kvalitetssäkrare stora rovdjur, till P4 Sjuhärad.

Yttrande gällande utfodring av vilt har sänts till Näringsdepartementet.

En arbetsgrupp som jobbar med att digitalisera riksbedömningen av päls har haft möte och jobbet har redan kommit en bra bit på väg. Planen är att resultaten från pälsbedömningen i år ska laddas in i Elitlamm digitalt, och sedan finns det förutsättningar för goda nyheter som att riksbedömningsresultat syns på härstamningsbevisen, möjlighet att göra statistik och hålla koll på trender med mera. Så långt lovar vi inte att vi kommer i år, men nu är vi igång!

Medlemsbrev via förbundets utskicksservice har denna vecka gått iväg till medlemmar på Gotland, i Norrbotten, Kronoberg och Stockholm/Uppsala. Kolla inkorgen.

Har vi rätt epostadress till dig? Medlemsfakturan går snart ut och mycket annan information går ut elektroniskt. Anmäl aktuell epostadress till Britta om du misstänker att vi inte har den, t.ex. om du inte får veckobrevet till rätt ställe. Tänk på att skriva vem du är, för annars kan det vara svårt att veta vem adressen ska knytas till.

Det är ännu möjligt att anmäla sig till Avelsutskottet den 3 februari. Maila Britta senast måndag.

Funktionärsrapporten skickas nu ut till ordförande och sekreterare i lokalföreningarna. Glöm inte att fylla i den i samband med årsmötet och SKICKA den tillbaka till Britta. Detta är viktigt för att ingen ska missa information och inbjudningar av olika slag som går ut under året.

Tacksamma om även ni i rasföreningarnas styrelser meddelar Britta aktuell kontaktinformation, så att vi når rätt person hos er.

Första nomineringen till Årets Fårföretagare 2021 har kommit in! Vem ska du nominera?

Lantbrukspoddens nya avsnitt är bra och handlar om vargen och statsmakten.

Ingen har väl missat den fina artikeln Ullen från köttraser får nytt liv om CC Wool i Jordbruksaktuellt?

Det fortsätter att komma till nya medlemmar trots statistiken från Jordbruksverket om färre fårägare. Så vi vågar trots siffrorna hoppas på en bra framtid för vår bransch. Vi säger som förra veckan; varmt välkomna! Om man har frågor eller något på hjärtat kan man alltid kontakta någon av oss.

Att vi syns i sociala medier gör att fler vet att vi finns. Alla ni som delar våra inlägg och skriver om SF ska veta att det uppskattas och bidrar till att vi blir fler!

Trevlig helg önskar SF!

20210128_120924
Håll huvudet över snön, hälsar Thomas från Västernorrland ; ) Foto Thomas Eriksson
Nu blir det bildkavalkad från ett besök på Gårdscharken Fågelberget i Gäddede. Foto Thomas Eriksson
20210128_114758
20210128_133011
20210128_132910
20210128_133131
20210128_133135
Man känner nästan doften i näsan. Och hur det låter när man sätter tänderna i en av läckerbitarna är lätt att föreställa sig. Hjälp vad sugen man blir!
livgimrarLf
Höstfödda finullslivlamm. Foto Gudrun Haglund Eriksson
143656212_248569273505866_5801537105535889725_n
Lunch med hästarna. Foto Claudia Dillamnn
Sammanställt av AnnaSisy

29 jan 2021

Lantbrukets djur i juni 2020, slutlig statistik

Källa och grafik: Jordbruksverket Jordbruksverket har publicerat sin första definitiva statistikrapport från Strukturundersökningen 2020. Det djurslag som ur ett statistiskt perspektiv förändrats mest under de senast åren är fåren. Sedan 2019 har antalet får minskat med 8,7 % och sedan 2016 med 13,3 %, vilket motsvarar 77 000 djur. Även antalet jordbruksföretag som har får har minskat mycket de sista åren och i juni 2020 fanns det ca 8 000 jordbruksföretag med får. Antalet tackor och baggar uppgick till 263 400 i juni 2020. Antalet lamm uppgick till 237 800. Sedan 2000 har antalet tackor och baggar ökat med 33 % och antalet lamm har ökat med 2 %. De senast åren har det skett ett visst trendbrott och sedan sista totalundersökningen gjordes 2016 har antalet tackor och baggar minskat med 6 % och antalet lamm med 20 %. Sedan några år tillbaka så överstiger antalet baggaroch tackor antalet lamm. Antalet företag med tackor och baggar har minskat med 8 % sedan 2016. För lamm är motsvarande siffra en minskning med 15 %. Den genomsnittliga besättningsstorleken på företag med tackor och baggar var 33,2 tackor och baggar år 2020. Det är 8,5 fler än 2000. Tablå B Antal får fördelat efter olika kategorier 2000, 2005, 2010, 2013, 2016, 2019, 2020 Ungefär 66 % av företagen med får hade mindre än 25 tackor och baggar. På dessa företag återfanns ca 23 % av antalet tackor och baggar. De flesta djuren (58 %) återfanns på de ca 15 % av företagen som hade besättningar på över 49 djur. Figur C Andel tackor och baggar samt företag med tackor och baggar efter besättningsstorlek 2020 Läs hela artikeln här Jordbruksverket: Lantbrukets djur i juni 2020 Slutlig statistik Läs också Jordbruket i siffror: Antalet större företag med får minskar I Statistikdatabasen finns statistiken uppdelad på län, kommun och vissa andra indelningar.