Stadgar

FÖR SVENSKA FÅRAVELSFÖRBUNDET (SF)

fastställda 1972, senast reviderad 2016 och 2018 (§ 16)
Tidigare revisioner: 1974, 1976, 1981, 1988, 1991, 1994,
1995, 1996, 1997, 2000, 2006, 2010 och 2011.

§1  FIRMA
Föreningens firma är Svenska Fåravelsförbundet. Föreningen
är ideell och kallas i dessa stadgar för förbundet.

§2 ÄNDAMÅL
Förbundet är organ för fårskötseln i Sverige med ändamål att
främja produkternas kvalitet och produktionens lönsamhet.

§3 VERKSAMHETSOMRÅDE
Förbundets verksamhet omfattar hela landet.

§4 SÄTE
Förbundets styrelse skall ha sitt säte i Uppsala

§5 MEDLEM
Till medlem kan styrelsen anta för fårskötsel intresserad:
a) fysisk eller juridisk person
b) rasförening el. annan organisation med minst 40 medlemmar som skäligen kan
förmodas komma att främja förbundets ändamål och vars stadgar godkänns av
förbundet.

Person, som tillhör en medlems hushåll och som blir medlem
med nedsatt årsavgift, benämns familjemedlem.

§6 HEDERSLEDAMOT
Medlem, som gjort särskilt stora insatser för näringens bästa eller eljest verksamt bidragit till förverkligandet av förbundets ändamål, kan av styrelsen kallas till hedersledamot.

§7 UPPSÄGNING AV MEDLEMSKAP
Medlem äger när som helst skriftligen säga upp sitt
medlemskap.

§8 ÅRSAVGIFT
Medlem skall erlägga den årsavgift, som för kalenderåret
fastställts av föregående års stämma. Avgiften skall till den del som stämman
beslutar utgå till distriktsföreningarna.

Vid behov kan stämman besluta om kapitalförstärkning från
medlemmarna.

§9 UTESLUTNING
Medlem, som inte erlagt årsavgift i föreskriven tid utesluts
ur förbundet. Vidare kan medlem, som bryter mot stadgarna, skadar förbundet
eller motarbetar dess intressen eller ändamål utan att rätta sig efter
skriftlig varning från styrelsen uteslutas ur förbundet.

§10 STYRELSE
Förbundets angelägenheter förvaltas av en styrelse bestående
av en ordförande samt lägst fyra och högst sex övriga ledamöter.
Stämman väljer ordförande för ett år. Därefter utser stämman övriga ledamöter
som väljs på två år.

§11 BESLUTSFÖRHET
Styrelsen är beslutför, då minst halva antalet ledamöter är
närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§12 FIRMATECKNARE
Förbundets firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller
dem som styrelsen utser.

§13 RÄKENSKAPSÅR
Förbundets räkenskapsår omfattar kalenderår.

§14 REDOVISNING
Styrelsen skall lämna resultaträkning, balansräkning samt
förvaltningsberättelse för föregående årtill revisorernaså
att revisionen är avslutad i god tid före stämman.

§15 REVISION
På ordinarie stämma skall årligen väljas två revisorer jämte
två suppleanter för tiden till dess ordinarie stämma hållits året efter. En
ordinarie och en suppleant skall vara auktoriserad eller godkänd revisor.

§16 VALNÄMND
Förbundet ska ha en valberedning med sex ledamöter. Dessa utses av distriktsföreningarna, enligt rullande schema föreslaget av förbundets styrelse, för tre år i sänder. Mandatperioden blir tre år. Distrikt i tur att utse ledamot till valberedningen ska presentera ett namn senast under stämmoförhandlingarna. Finns inget namn från distriktet då, faller rätten till ledamot och kan ersättas med ledamot närvarande vid stämman, oavsett turordning. Stämman utser en sammankallande av ledamöterna i vald valberedning. Sammankallande har utslagsröst.

Ledamot i valberedningen får inte tillhöra förbundets styrelse. Valberedning ska enligt stämmans direktiv förbereda samtliga val och ge förslag till ersättningar.

§17 DISTRIKT
1 mom.

Distrikt
Förbundets verksamhetsområde indelas av styrelsen i distrikt. Medlemmarna inom
ett distrikt ingår automatiskt i den distriktsförening, som är organiserad för
distriktet. Sådan förening skall ha av förbundet godkända stadgar.

Distriktförenings ändamål ska vara att i samarbete med SF främja medlemmarnas
intressen bland annat genom att

– behandla gemensamma lokala problem och organisera service
av olika slag

– främja kurser, ordna studieresor och liknande

– föra fåruppfödarnas talan inom området, föreslå SF
åtgärder på riksplanet samt verka för
regionalt samarbete med DF i angränsande län.

Distriktsförenings styrelse åligger bl a:
– att utse ordförande och sekreterare
– att förbereda de ärenden som föreningen skall handlägga
– att verkställa årsmötets beslut
– att ordna bokföring och medlemsförvaltning på betryggande sätt samt att
tillse att behörig kontroll
häröver finns
– att tillse att protokoll föres vid årsmötet och vid styrelsens sammanträden
– att underrätta SF om tid och plats för årsmöte och att efter ordinarie årsmöte
sända SF avskrift av
den godkända årsredovisningen och senast den 1 april uppgift på fullmäktige

2 mom.

Val av fullmäktige
a) Medlemmarna inom distriktsförening kallas av denna till ordinarie
årsmöte
för bl a val till förbundets stämma av en fullmäktige jämte suppleant/er.
I distrikt där distriktsförening inte är i funktion kallas medlemmarna till
ordinarie årsmöte av förbundets styrelse.
En fullmäktige väljs för varje påbörjat 150-tal medlemmar inom distriktet samt
suppleant/er för dessa.

b) Övriga
Medlemmarna inom rasförening eller annan organisation med intresse för
fårnäringen kallas av denna till ordinarie årsmöte för bl a val till
förbundets stämma av fullmäktige jämte en suppleant.

Fullmäktige enligt a) och b) ovan väljs för tiden fr o m
innevarande års ordinarie stämma fram till nästa ordinarie stämma. Gjorda val
ska anmälas till förbundet senast den 1 april.

§18 FÖRBUNDSSTÄMMA
De enl. §17 valda fullmäktige utgör förbundsstämma. Stämman öppnas av
styrelsens ordförande. Vid förfall för ordföranden öppnas stämman av den som
styrelsen utsett.

§19 TID FÖR STÄMMA
Ordinarie stämma hålles årligen under perioden april – augusti. Extra
stämma hålles då styrelsen finner en sådan erforderlig eller då det för
uppgivet ärendes behandling skriftligen begäres av revisorerna eller av minst
1/10 av samtliga röstberättigade fullmäktige.

Rösträtt
Varje fullmäktige har en röst.
Styrelseledamöterna och revisorerna får delta i stämmas överläggningar och
framlägga förslag.

Kallelse
Kallelse skall minst 14 dagar före ordinarie och minst 7
dagar före extra stämma översändas till varje fullmäktige per  E-post eller brev. Då kallelse utgått,
skall styrelsen omedelbart underrätta revisorerna därom.

Närvarorätt
Medlem ha närvaro- o. yttranderätt på stämma. Yttrande som
önskas tillföras protokollet skall inlämnas skriftligen och föres till
protokollet om stämman så beslutar.

§20 ÄRENDEN
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande och vice ordförande för stämman.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Anmälan av styrelsens val av protokollförare.
4. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.
5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.
6. Styrelsens årsredovisning.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fråga om fastställande av balansräkning.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
10. Beslut i anledning av förbundets vinst eller förlust enligt
balansräkningen.
11. Anmälan av budget.
12. Bestämmande av ersättning till fullmäktige, valnämnds- och
styrelseledamöter samt revisorer.
13. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen.
14. Val av styrelsens ordförande.
15. Val av övriga styrelseledamöter.
16. Val av revisorer jämte suppleanter.
17. Val av valnämnd.
18. Fastställande av årsavgiften och dennes fördelning.
19. Ärende som medlem eller distriktsförening anmält till styrelsen före den 1
april.

§21 MOTIONSTID
Ärende som medlem (enligt definition i §5) eller distriktsförening önskar
hänskjuta till ordinarie stämma, skall anmälas till styrelsen före den 1 april.

§22 VINST
Uppkommer överskott på förbundets verksamhet, skall detta enligt stämmas
beslut antingen fonderas eller föras i ny räkning eller användas för något med
förbundets syfte förenligt ändamål.

§23 STADGEÄNDRING
Beslut om ändring av dessa stadgar eller om förbundets upplösning skall,
för att vara giltigt, antingen ha biträtts av samtliga röstberättigade fullmäktige
eller ha fattats på två av varandra följande stämmor och på den sista av dessa
ha biträtts av 2/3 av de närvarande röstberättigade. Beslut om upplösning
kräver för giltighet dessutom att en av stämmorna är ordinarie.

Kallelse till den senare av de båda stämmorna får ej ha
utgått förrän den tidigare ägt rum.

§24 BEHÅLLNA TILLGÅNGAR VID UPPLÖSNING
Upplöses förbundet skall desstillgångar gå till samma ändamål
som gäller för Stiftelsen Svensk Fårforskning.