Upprop från Svenska Fåravelsförbundet

Sprid uppropet nedan vidare

Hämta som pdf ›› | Finns också på vår Facebooksida ››

Se också Stämmouttalande 2018 ››

Namninsamlingen som startades den 11 maj 2018 undertecknades av 1323 personer och är nu avslutad (1311 hade undertecknat vid inlämnandet). Listan har överlämnats till Kristina Yngwe, vice ordförande i landsbygds- och miljöutskottet.


Enligt Rovdjurspropositionen, beslutad av Riksdagen, ska tamdjurshållning inte påtagligt försvåras i någon del av landet på grund av rovdjurförvaltningen. Vidare ska socioekonomiska hänsyn tas.

Vi kräver att landets myndigheter följer dessa beslut. Enskilda tjänstemän får inte tillåtas att tolka lagar och driva principer efter eget tyckande.

  • Samhället måste hjälpa till ekonomiskt med förebyggande åtgärder.
  • Skyddsjakt måste beviljas snabbt och i förhållande till hur stor skada som skett. Risken för kommande skador ska vägas in. Svensk lagstiftning ställer, enligt den
    snart hundra år gamla Lag om ägofred, krav på att djurägaren ska ”hålla sådan
    vård om dem att de inte kommer in på annans ägor”. Detta är vad lagen kräver av djurägare och skyddsjakt kan därmed inte villkoras utifrån hur angripna djur har varit inhängnade.
  • Full ersättning för de kostnader ett angrepp för med sig. Även kostnader för kadaverhämtning ska ersättas.
  • Sveriges djurägare ska bli trodda, respekterade och väl bemötta.

Detta måste gälla alla fårägare i hela Sverige, det ska inte spela någon roll var man bor.

Svenska Fåravelsförbundet 11 maj 2018


Svensk fårskötsel och lammproduktion är viktig för både biologisk mångfald, öppna landskap och möjligheter till en utkomst för den enskilde fårbonden.

Enligt den livsmedelsstrategi som riksdagen nyligen beslutat ska Sverige öka sin livsmedelsförsörjning. Ges möjligheterna finns det en stor möjlighet att öka svensk lammproduktion. Idag importeras det 72 % av den Svenska konsumtionen och endast tre av tio konsumenter har alltså möjlighet att köpa svensk lamm.