Blåtunga rör sig norrut i Europa

Information från SVA

Den knottburna idisslarsjukdomen blåtunga (bluetounge) rör sig nu norrut i Europa och spridda utbrott har rapporterats från delar av Tyskland som gränsar mot Nederländerna, Belgien och Luxemburg. Om smittan kommer till norra Tyskland eller Danmark riskerar den även att spridas vidare till Sverige genom vindburen spridning av smittade knott.

Bilden: Det är viktigt att vi håller våra djur under uppsikt under betessäsongen, och även kontrollerar att de inte visar symptom på blåtungesmitta. Foto Gudrun Haglund-Eriksson

Den variant av blåtungeviruset, BTV3, som nu sprids är en ny serotyp för Europa som upptäcktes i Nederländerna hösten 2023. Viruset gav upphov till allvarlig sjukdom hos får och nötkreatur och då det saknades vaccin mot BTV3 spred det sig snabbt över hela landet. Eftersom blåtungevirus smittar via blodsugande knott bromsade utbrottet in under vintern men med vårens och sommarens tilltagande mängd knott ses nu en långsamt ökande spridning av BTV3 i Europa. Smittspridningen förväntas dock inte bli lika omfattande som tidigare befarat då det nu finns vaccin att tillgå. Ännu är dock inget vaccin godkänt och registrerat, utan de vacciner som används har endast nationella ”nödgodkännanden”. Vaccintillgången är i dagsläget begränsad.

Den största risken för introduktion av viruset till Sverige är att det blåser in smittade knott från Danmark eller norra Tyskland. För att det ska ske krävs en relativt hög förekomst av både smittade djur och knott i dessa områden. I dagsläget har det inte rapporterats fall av blåtunga från Danmark eller från de delar av Tyskland som gränsar mot Östersjön eller Danmark. Spridda utbrott bland får och nötkreatur har dock rapporterats från de delar av Tyskland som gränsar mot Nederländerna, Belgien och Luxemburg (Blauzungenkrankheit | Friedrich-Loeffler-Institut (fli.de).

SVA följer noga utbredningen av sjukdomen i Europa och har ansökt till Läkemedelsverket om så kallad beredskapslicens för ett vaccin mot BTV3. Vi för även en kontinuerlig dialog med Jordbruksverket och djurhälsoorganisationerna för att vara förberedda om sjukdomen skulle påvisas i Sverige. Jordbruksverket förbereder en plan för hur Sverige ska hantera en eventuell introduktion av BTV3.

Kort om sjukdomen

Blåtunga drabbar framför allt får och nötkreatur och smittar mellan djur via blodsugande knott. Sjukdomen kan ha olika förlopp: från subkliniska symtom till dödlig sjukdom. Infekterade djur får feber, sårig och svullen slemhinna i mun och nos, kraftig salivering, hälta och minskad mjölkproduktion. Dräktiga djur som infekteras kan ibland kasta sina foster eller föda missbildade lamm eller kalvar. Sjukdomen är förtecknad enligt EU:s djurhälsolag och således anmälningspliktig i Sverige vid misstanke om förekomst hos djur i enlighet med SJVFS 2021:10.

Mer om sjukdomen blåtunga här

Lunchmöte med LRF Kött om blåtunga

4 juli 2024 kl 12-13
Digitalt via Teams

LRF Kött bjuder tillsammans med SNP, Fåravelsförbundet och Lammproducenterna in till ett lunchmöte om blåtunga. Där får ni mer information, missa det inte.

Klicka här för att ansluta till mötet