Så behandlar SF dina personuppgifter 

Här finns information om hur Svenska Fåravelsförbundet (SF) behandlar medlemmars personuppgifter. Se även Dataskyddsförordningen (2016/679). 

Enligt Dataskyddsförordningen är vi skyldiga att upplysa dig på vilka sätt vi hanterar den typ av information som regleras av Dataskyddsförordningen, nedan finns denna information. 

Personuppgiftsansvarig 

Svenska Fåravelsförbundet (SF) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom förbundets verksamhet. I förekommande fall är förbundet gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med respektive lokalförening. 

Vilka uppgifter samlar vi in?

De uppgifter som lagras är de som vi efterfrågar i anknytning till att man blir medlem eller anmäler sig till aktiviteter som till exempel kurser, träffar eller riksbedömning. Oftast fyller du själv i de uppgifter som vi efterfrågar.

När du betalar Svenska Fåravelsförbundets medlemsavgift eller lämnar personuppgifter till oss godkänner du samtidigt att vi behandlar och lagrar uppgifterna.

Till vad används dina personuppgifter? 

Medlemmars personuppgifter används för 

 • Hantering av medlemskap i förbundet 
 • Distribution av tidningen Fårskötsel  
 • Distribution av information, kallelser och nyhetsbrev 
 • Förbundsadministration 
 • Deltagande och administration av förbundets aktiviteter 
 • Fakturering av tjänster som riksbedömning, semindoser, kurser etc  
 • Skicka ut kallelse till årsstämma, veckobrev och annan medlemsinformation 
 • Kontakt med lokalföreningar  
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Rättslig grund för att samla in och lagra personuppgifter 

SF har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom förbundets verksamhet. 

Ändamål/Rättslig grund
Hantering av medlemsskap/Avtal 
Förbundsadministration/Avtal 
Aktiviteter arrangerade av SF/Allmänt intresse 
Kontakt med förbundet/Intresseavägning 
Publicering av material på hemsida och sociala medier/Intresseavvägning eller samtycke 

Vilka delar vi personuppgifter med? 

 • SF har en extern partner för ekonomiadministration som har tillgång till medlemsregistret för att kunna utföra fakturering och uppföljning av densamma.
 • SFs lokalföreningars styrelser har tillgång till sina respektive medlemmars uppgifter.  
 • Förtroendevaldas kontaktuppgifter publiceras på vår hemsida och på lokalföreningarnas sidor såvida en enskild förtroendevald inte på Funktionärsrapporten begär att kontaktuppgifter inte ska publiceras på hemsidan.  
 • Enskilda medlemmar eller annan part kan inte begära ut medlemslistor eller medlemmars kontaktuppgifter. 
 • Om förbundet behöver dela dina personuppgifter med tredje part kommer du att informeras särskilt om detta. 

Hur lagras personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter på servrar, i molntjänster, i arkiv (viss fysisk pappersdokumentation). De lagrade uppgifterna nås av kansliets personal, styrelsemedlemmar, funktionärer och i förekommande fall externa partners. Det förekommer att personuppgifter publiceras och därmed lagras på SFs hemsida och i tidningen Fårskötsel.

Hur länge lagras insamlade uppgifter 

SF lagrar dina uppgifter så länge din personpost har någon typ av koppling i SFs register. Lagringstiden varierar. Vissa poster raderas aldrig, till exempel riksbedömningsprotokoll. Personuppgifter i styrelsens protokoll raderas inte då protokollen sparas för alltid. Övriga personuppgifter sparas under olika tid beroende på uppgiften. Bokföringsmaterial sparas i enlighet med bokföringslagen kap7 §2 i sju år.

Dina rättigheter 

 • Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har lagrade om dig, och att få dem uppdaterade om de inte stämmer.  
 • Du har rätt att avböja informationsutskick via epost från SF, men vi vill poängtera att det innebär att man går miste om mycket av den information som medlemskapet innehåller. När utskickslistor uppdateras kan det inträffa att man åter får utskick och ånyo behöver avböja epostutskick. Vi beklagar det, orsaken är tekniska begränsningar. 
 • Du kan om du säger upp ditt medlemskap begära att få dina uppgifter i medlemsregistret raderade.

För hjälp med något av ovanstående, kontakta förbundssekreterare Britta Wendelius.

Uppdaterad 2022-02-10