EBLEX-studie av alternativ till soja

EBLEX har delat resultaten från en studie av att ersätta soja som proteinkälla till dräktiga tackor och växande lamm.

Högdräktiga tackors diet innehåller ofta sojamjöl för att ge ett högkvalitativt protein som möter kraven på hög smältbarhet. Soja ingår också ofta i det foder man ger lamm tillgång till via lammkammare. Nästan all soja är dock importerad till Storbritannien från Sydamerika, detsamma gäller Sverige, och det finns ett behov av att utvärdera andra proteinkällor som kan odlas i Storbritannien för att förbättra den långsiktiga hållbarheten hos Storbritanniens lammproduktion. Några av de större aktörerna på den brittiska matmarknaden har uttryckt oro över användningen av soja i idisslarnas foderstater, och skulle föredra att i framtiden kunna erbjuda kött som producerats utan soja.

Projektets mål

  • Att jämföra alternativa proteinkällor till dräktiga tackor (bönor, raps, vetedrank)
  • Att visa nyttan av elektronisk märkning för insamling av uppgifter
  • Att följa lammens utveckling fram till försäljning/slakt

Resultat

  • Tackornas levandevikt och hullpoäng påverkades inte av vilken den huvudsakliga proteinkällan var under högdräktigheten, eller i något annat skede mellan installning i januari och avvänjning i juli.
  • Tillväxten hos tvillinglamm som erbjöds tillskottfoder via lammkammare låg över 300g/dag mellan födelse och åtta veckors ålder med alla de fodermedel som användes under försöket.
  • Lammens födelsevikt, 4-veckorsvikter, 8-veckorsvikter och deras dagliga tillväxt skilde sig inte mellan grupperna.
  • Studien visade att rapsmjöl, vetedrank och bönor alla kan användas som substitut för sojamjöl i foderstaten till tackor med två lamm under drämtighet och laktation. Alla dieterna kompletterades av ett bra gräsensilage. Tackor i studien var i mycket gott hull i januari och ensilaget var av god kvalitet (ca 10,8 MJ/kgDM) varför tillskottsfodring sattes in först först fyra veckor före lamningen och en relativt liten giva gavs (upp till 0,45 kg/dag vid lamningen). De tackor som fick ett sämre ensilage (10,0-10,3 MJ/kgDM) fick kompletterande foder tidigare (från 6 veckor före lamningen som ökades gradvis till cirka 0,75 kg per tacka och dag vid lamningen).
  • Kostnaden för tillskottsfodret (exklusive mineraler) var högst för gruppen som fick korn/soja (2,96 £/tacka). Den billigaste dieten var korn/vetedrank-dieten (£ 2,57/tacka).
  • Extrakostnaden för tackor som fick ett sämre ensilage beräknades vara ungefär dubbelt så stor, vilket betyder en skillnad i kostnader mellan den dyraste och den billigaste foderstaten på cirka £ 0,80/tacka.

Hela artikel på EBLEX hemsida ››
Studiens slutrapport ››