Elin Stenbergs disputerar om faktorer som påverkar köttkvaliteten hos lamm – välkommen att delta via länk

Det finns inget enkelt svar – Faktorer som påverkar köttkvaliteten hos lamm

Disputationen hålls i Aulan, Naturbruksgymnasiet Uddetorp, Skara den 14 April 2023 kl. 09.15.

Vänligen registrera deltagande på plats senast den 10/4 till susanne.lindwall@slu.se.

För att delta digitalt, logga in med dessa uppgifter:

Meeting URL: https://slu-se.zoom.us/s/67056224439
Meeting ID: 670 5622 4439
Passcode: 773986

Denna avhandling har undersökt hur produktionssystem, slaktmetoder, slaktkroppshantering och lagringsmetoder påverkade kvaliteten hos kött från intakta bagglamm. Kvalitetsaspekter hos köttet har köttet benämnts som slaktkroppens kvalitet, köttkvalitetsindikatorer (mätt på slaktkroppen), teknologisk köttkvalitet (mätt från köttprov) och sensoriska tester. De olika produktionssystemen som studerades var; inomhusutfodring med ensilage och kraftfoder, åkermarksbete med eller utan kraftfoder och naturbete. Olika slaktmetoder (småskalig och storskalig) inkluderande olika bedövningsmetoder, nedkylningsmetoder och användning eller inte av elstimulering av slaktkroppar testades. De studerade lagringsmetoderna innefattade skillnader mellan färskt eller fryst kött, för att utvärdera effekten av frysning.

Utfodringsintensitet påvisade en effekt på daglig tillväxt. Slaktkroppsvikt, slaktutbyte, konformationsklass och fettklass påverkades alla av produktionssystem. Vid jämförelse av slaktsystem påvisades en skillnad för fettklass men inte för slaktvikt eller konformationsklass. Varken produktionssystem eller slaktmetod påvisade effekt av pH-mätningar 24 timmar efter slakt. Produktionssystemet påvisade ingen effekt på köttets färg men slaktmetod påverkade däremot köttets ljushet. Varken produktionssystem eller slaktmetod påverkade köttets vätskeförluster i form av upptiningssvinn eller koksvinn. Fryslagring gav en ökad vätskeförlust (upptining och kokning) samt viss skillnad i köttets färg (rödhet och ljushet). Mörheten(mätt som Warner-Bratzler skärmotstånd, WBSF) skilde sig varken mellan de olika produktionssystemen eller mellan slaktmetoderna, frysning å andra sidan ökade WBSF jämfört med färskt kött. Utfodring påverkade de sensoriska egenskaperna: skärmotstånd, hö lukt och lövsmak. Slaktmetod påverkade de sensoriska egenskaperna färg och fet smak. Förvaringsmetod orsakade skillnader i fet lukt, steksmak, sur smak, fet smak, leversmak, saftig textur och en tendens till skillnad för mosig textur.

Avhandlingen kan läsas här: There is no easy answer : Factors affecting meat quality in lambs

Seminarium om lammköttskvalitet den 13 april

Det kommer också att hållas ett Seminarium om lammköttskvalitet i Skara den 13 April kl. 13.30-16.00. Man kan delta på plats eller via Zoom. Mer information kommer.