Extra djuromsorg för får

Källa: Jordbruksverket
Det här är en ny djurvälfärdsersättning som är möjlig att söka 2016. Syftet med ersättningen är att förstärka arbetet med god djurhälsa inom fårproduktion.

Syftet med ersättningen är att förstärka arbetet med god djurhälsa inom fårproduktion. Detta ska göras genom:

  • Produktionsplanering
  • Foderplanering
  • Klippning
  • Mottagningsrutiner när nya djur förs in i besättningen

För att få ersättningen måste du ha ett åtagande. Det året åtagandet gäller ska du följa villkoren för ersättningen. Du ska ha minst 1 djurenhet får i din ansökan om åtagande för att få ett åtagande. 1 får motsvarar 0,15 djurenheter, vilket innebär att du behöver ha med minst 7 stycken får i din ansökan för att kunna få ett åtagande.

Du ska ha en produktionsplan

Du ska ha en produktionsplan som hjälper dig att planera och utföra åtgärder i rätt tid. Ett exempel är om du behöver planera för att få hjälp vid lamning eller klippning. Åtgärder som inte genomförs eller genomförs vid mindre lämpliga tidpunkter kan försämra fårens välbefinnande.

Produktionsplanen måste finnas senast vid sista ansökningsdag och ska kunna visas vid kontroll.

Din produktionsplan ska innehålla detta

Produktionsplanen ska innehålla beskrivningar av rutiner och tidpunkter då rutinerna genomförts eller kommer att genomföras under året. Beskrivningarna här nedanför ska ses som en lägsta nivå av en produktionsplan. Om du vill får du utveckla planen mer än detta. De 8 punkterna måste dock finnas med, och skriftlig dokumentation av dessa, för att en produktionsplan ska vara godkänd för ersättningen.

1. Avelsplanering
En avelsplanering innebär exempelvis att du beskriver hur du planerar val av bagge, tackor och rekryteringsdjur. Även antal tackor per bagge och när betäckningar planeras ingår.

2. Mottagningsrutiner för nya får som förs in i besättningen
Du ska ha särskilda mottagningsrutiner när du tar in nya får i besättningen. Dessa ska framgå av produktionsplanen och du ska kunna visa att de följs genom att du antecknar när nya djur köps in, och på vilket sätt och hur länge dessa hålls åtskilda från andra får.

De nya fåren ska vara åtskilda från de andra fåren under minst 3 veckor. Lägsta kravet för detta är en box med täta väggar eller en betesfålla. Det är viktigt med rutinerna för att introduktion av nya djur är det vanligaste sättet för sjukdomar eller parasiter att komma in i besättningen.

3. Klippning och klövvård
Du ska notera i produktionsplanen när klippning planeras och är genomförd. Huvudregeln är att du ska klippa fåren som ingår i ditt åtagande minst 2 gånger om året. Du ska då klippa hela fåret vid bägge tillfällena.

I de fall du bedömer att det är olämpligt för djurets välfärd att klippa hela fåret kan den ena klippningen vara en hygienklippning. Hygienklippning är när du klipper fåret runt blygden och juvret. En hygienklippning innan lamningen ger bättre förlossningshygien och gör det lättare för lammen att hitta spenarna utan risk för att få i sig smutsig ull. Om du väljer att utföra den ena klippningen som en hygienklippning ska du motivera i planen varför du väljer den typen av klippning.

Du kan se hygienklippningen som undantag från regeln om att hela fåret ska klippas 2 gånger om året. Du kan behöva göra undantag för att det är olämpligt att klippa enskilda får i sin helhet, när du klipper resten av din besättning.

När du klipper dina får kan du även passa på att genomföra besiktning av fårens klövar.

4. Hullbedömning
Du ska bedöma hullet på samtliga får över 1 års ålder samt de får som är satta i avel. Du ska bedöma varje får minst 3 gånger under det året som ansökan avser. Förslagsvis vid övergång till vinterfoderstat, mitt i dräktigheten, inför betäckningen, vid skanning eller vid avvänjningen. Vid bedömningen ska du utgå från denna mall. Mallen är samma som den mall som Gård-och djurhälsan har.

Du ska notera i produktionsplanen när hullbedömningarna planeras och när de är genomförda. Du ska även dokumentera resultatet på individnivå.

5. Lamning
Du ska notera i planen när fåren beräknas ha sin lamningsperiod eller perioder och vilka rutiner du har under lamningen. Efter lamningen ska du även notera under vilken tid det faktiskt var lamningsperiod och vilka rutiner du hade.

6. Betesplanering
Du ska dokumentera betessäsongen för dina får i produktionsplanen. Det kan exempelvis vara hur fåren delas upp i olika betesgrupper, vilken betesrotation du planerar med tanke på betestryck och annat. Du ska även notera viktiga tidpunkter under betessäsongen.

7. Avvänjning och könsgruppering
Du ska notera i produktionsplanen hur du planerar avvänjningen och hur du grupperar besättningen efter det. Du ska även ha med datum för avvänjningen.

8. Slakt och försäljning
Du ska notera i produktionsplanen vilka faktorer, ålder eller annat, som avgör vilka djur som du väljer till slakt. Vad som avgör vilka djur du väljer att behålla som rekryteringsdjur eller försäljning som livdjur ska framgå. Viktiga tidpunkter när det gäller slakt och försäljning ska också finnas med.
Du ska beräkna ditt foder

Du ska senast den 1 november året som din ansökan gäller göra en foderinventering, låta göra en foderanalys och beräkna foderstater. Läs mer om detta nedan.

Foderinventering
Du ska senast den 1 november, det året som din ansökan gäller, inventera ditt grov- och kraftfoder och beräkna hur mycket foder och hur mycket av varje sort som går åt fram till betesläpp. Du ska dokumentera detta och kunna visa dokumentationen vid en kontroll.

Foderinventeringen är viktig för att se till att fåren får rätt mängd foder med bra kvalitet. Om du byter foder snabbt och oplanerat så kan det påverka fåren negativt. Här finns mer information om hur du gör en foderinventering.

Foderanalys
Du ska låta ett ackrediterat laboratorium analysera energi och protein i minst 1 parti grovfoder. Det gäller både egenproducerat foder och inköpt foder. Det är viktigt att du låter göra foderanalys av grovfodret för att upptäcka eventuella brister som du måste åtgärda. En analys kan visa brister som gör att du behöver komplettera ditt grovfoder med vissa mineraler eller med kraftfoder.

Du ska ha ett analysprotokoll och kunna visa vilka kostnader du haft för analysen senast den 1 november det året som din ansökan gäller.

Foderstater
Du ska beräkna foderstater för får som är över 1 år och för får som är satta i avel senast den 1 november, det året som din ansökan gäller. Foderstatsberäkningarna ska omfatta beräkning av foderbehov vid 3 olika stadier. Det är viktigt att fåren får rätt mängd foder med bra kvalitet och därför ska du göra foderstatsberäkningar för får som befinner sig i olika stadier.

För dräktiga får ska det göras för de 3 stadierna lågdräktighet, högdräktighet och digivning. För de besättningar där det inte finns dräktiga får ska istället 3 foderstater beräknas efter hullbedömningar och fodertillgång. Foderstaterna ska innehålla uppgifter om dagsintaget av olika foder för att täcka fårens näringsbehov. Vid en kontroll ska du kunna visa dessa foderstatsberäkningar.

För att få full ersättning måste du följa tvärvillkoren
Tvärvillkoren är regler som till exempel handlar om hur du ska sköta dina djur och din mark. De flesta tvärvillkoren är inga nya regler utan de finns redan i den svenska lagstiftningen eller i EU:s lagstiftning.

Mycket mer om djurvälfärdsersättningen finns att läsa på Jordbruksverkets hemsida
Jordbruksverket: Extra djuromsorg för får ››