Felaktigt gårdsstöd måste betalas tillbaka

Lantbrukare som har fått för mycket gårdsstöd för ett eller flera av åren 2005-2007 måste betala tillbaka. Det gäller de som har fått gårdsstöd för mark som inte var stödberättigande jordbruksmark.

Jordbruksverket genomförde under åren 2008-2010 en inventering av jordbruksmark. Den visade att inte all mark som angetts i SAM-ansökningarna under åren 2005-2007 uppfyllde kraven på jordbruksmark. Lantbrukare som har fått gårdsstöd för sådan mark måste nu betala tillbaka den felaktiga delen av stödet.

– Det är viktigt att poängtera att de återkrav som nu görs inte drabbar de lantbrukare som följde de då gällande reglerna. Det är bara de lantbrukare som angett felaktig mark i sin ansökan som kommer att få ett återkrav, säger Birgitta Ek på Jordbruksverket.

– Betesmark, skogsbeten och alvarbeten som var godkända som jordbruksmark enligt då gällande regler ger inte ett återkrav. Mark som inte är godkänd är till exempel tomtmark, vägar och skogsmark, säger Birgitta Ek.

Länsstyrelsen sköter hanteringen av återkraven
– Vi kommer att skicka ut brev med preliminära besked om återkrav för gårdsstöd 2005-2007 från och med andra halvan av augusti. Själva beslutet skickas ut senare under hösten. Under vintern och även under 2012 kommer återkrav som gäller gårdsstöd 2008 och miljöersättningar och kompensationsbidrag 2005-2008 att hanteras av länsstyrelserna, säger Stefan Samuelsson på länsstyrelsen i Halmstad.

Beloppet för återkravet kommer om möjligt att dras av från utbetalningen av 2011 års EU-stöd. I annat fall kan inbetalning eller kvittning mot 2012 års stöd bli aktuellt.

Fakta:

  • Ungefär en av tio lantbrukare kommer att få brev om återkrav för den aktuella perioden.
  • Varje ärende kommer att prövas individuellt.
  • Beloppen för återkraven varierar från 900 kr/år och uppåt.
  • Innan handläggningen är genomförd är det svårt att uppskatta det totala återkravsbeloppet.

Tidigare har lantbrukarna fått beslut om indragna och korrigerade stödrätter. Dessa beslut har i sig inte medfört krav på återbetalning av redan utbetalade felaktiga belopp. Den prövningen gör länsstyrelsen nu. Mindre än hälften av de som fått ändringar i sina stödrätter som följd av inventeringen kommer att få krav på återbetalning.

Mer information
Frågor som rör återkraven besvaras av respektive länsstyrelse.