Forskningsprojekt om schmallenbergvirus

Virus spreds i stora delar av Sverige även 2013

SVA samlade inför vektorsäsongen 2013 in individuella blodprover från får från 150 besättningar (i de flesta fall genom Maedi-Visnaprovtagningen), individuella blodprov från nöt från 50 mjölkbesättningar och tankmjölksprover från mer än 600 mjölkbesättningar.

Tankmjölksprovtagningen upprepades en gång per månad under sommaren-hösten för att följa förändringar.

Fårproverna har ännu inte kunnat analyseras på grund av att sökt finansiering för analyser inte beviljades, och fårägarna har inte fått de provsvar som utlovats. I dagsläget kan man därför inte säga något om infektionsstatus i enskilda fårbesättningar. Men eftersom infektionen sprids med insektsvektorer (svidknott) så speglar situationen hos nötkreatur i ett specifikt område väldigt väl situationen hos får i samma område. Alltså kan man med hjälp av resultaten från tankmjölksundersökningarna få en god uppfattning om hur situationen ser ut också hos fåren.

Undersökningarna visar att infektionen under 2012 inte var utbredd i alla besättningar, och att en del av djuren därför inte var immuna under vektorsäsongen 2013. När vi jämför resultaten från tankmjölksprovtagningen i april med den som gjordes i september kan vi också se att virus spreds i vissa delar av landet under 2013, fram för allt i de regioner som hade lägre smittyck under 2012.

Läs hela artikeln på Svenska Djurhälsovårdens hemsida ››