Köttproduktionen blir regionpolitik

Regionpolitiker, länsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, tänker tillsammans stötta köttproduktion av djur som får vistas ute i markerna.

Västra Götalandsregionens miljönämnd har beslutat att delta med 1,6 miljoner kronor under de två år projektet ska pågå. Målet är att förhindra fortsatt igenväxning av markerna. För att nå dit ska projektägarna stödja och informera lantbrukarna om hur viktigt det är att hålla markerna öppna. Regionen står för 50 procent av projektkostnaderna.

– I Västra Götaland har mellan 8 och 18 procent av ängs- och betesmarkerna vuxit igen mellan 2000 och 2013. De har därmed förlorat sin artrikedom. Det finns tillräckligt med betesdjur i Västra Götaland för att hålla de värdefulla markerna i god hävd. Men djuren får annat foder än bete på naturbetesmarkerna. Viktiga skäl till detta är bristande lönsamhet för produktion av naturbeteskött, säger Berit Mattsson som är miljöstrateg vid regionens miljöavdelning.

– SLU ska undersöka hur allmänheten värderar naturbetesmarker och naturbeteskött, och vilken betalningsvilja som finns för detta. Denna nya kunskap kan förhoppningsvis ge argument för den framtida nivån på miljöersättningar som finns för att lantbruket levererar biologisk mångfald.

Hela artikeln
Bohusläningen: Köttproduktionen blir regionpolitik ››