Analys av vargens referensvärde i fråga om populationsstorlek för gynnsam bevarandestatus

Slutredovisning av regeringsuppdrag att utveckla vargförvaltningen (M2022/01143 och LI2023/02916)