Blåtunga

Blåtunga (även kallad Bluetounge) är en allvarlig virussjukdom som drabbar idisslare och kameldjur. Sjukdomen smittar inte vid direktkontakt mellan djur utan sprids via blodsugande svidknott. Blåtunga kan också spridas genom sperma eller genom att till exempel samma kanyl används till flera olika djur.

Aktuell information
Jordbruksverkets sida om Blåtunga
finns mer information om sjukdomen och illustrationer på hur viruset
övervintrar och sprids. Där kan du också alltid läsa den senaste
informationen om Blåtungeläget.

Under våren 2008 upptäcktes även att djur som blir infekterade under dräktigheten kan föra över viruset till sitt foster. Avkomman kan då födas som smittbärare. Det finns misstankar om att dräktiga djur har transporterats mellan olika områden och därigenom bidragit till spridningen av blåtunga i Europa.

Blåtunga kan inte drabba människor. Det är ofarligt för en människa att bli biten av ett infekterat svidknott eller handskas med infekterade djur.

Vid misstanke om smitta
Om du misstänker att ditt djur är smittat av blåtunga ska du genast kontakta din veterinär.

Kontrollera dina djur
Under vektorperioden är svårt att skydda djur mot knott. Kontrollera i stället dina djur varje dag och leta efter tecken på sjukdom.

Symtom hos får och nötkreatur
Blåtunga ska misstänkas om ett eller flera djur i en besättning med får eller nötkreatur har feber, sårig och svullen slemhinna i mun och nos, dreglar kraftigt och haltar. Symtomen skiljer sig mellan får och nötkreatur. Generellt är symtomen tydligare hos får. Nötkreatur kan bära på viruset utan att uppvisa några symtom alls. Namnet blåtunga beror på att svårt sjuka djur kan få blå och svullen tunga, men detta symtom är ovanligt.

Symtom hos nötkreatur

 • Flöde från näsborrar och ögon
 • Svullnad och rodnad på slemhinnan i munnen och näsborrarna
 • Sår i munslemhinnan, salivering (dreglar)
 • Svullnad i huvud- och halsregionen
 • Svullnad eller sår på spenar
 • Feber och nedsatt allmäntillstånd

 

Symtom hos får

 • Feber och nedsatt allmäntillstånd
 • Svullnad och rodnad på slemhinnan i munnen och näsborrarna
 • Svullnad i huvud- och halsregionen
 • Hälta
 • Sår runt mun, nos och i munslemhinnan
 • Salivering (dreglar)
 • Flöde från ögon och näsborrar
 • Andningssvårigheter

Symtom hos andra idisslare

Getter

Symtomen liknar de som uppträder hos får och nöt.

Alpackor

Kunskapen om blåtungeinfektion hos alpackor är begränsad. Fall har rapporterats från Tyskland. Symtomen är inte helt klarlagda men liknar sannolikt de som uppträder hos nötkreatur.

Lyder under epizootilagen
Blåtunga lyder under epizootilagen vilket innebär att misstanke om sjukdomen ska anmälas till myndigheterna som beslutar om vidare åtgärder. En djurägare som misstänker utbrott av blåtunga ska omgående kontakta en veterinär.

Här på Epiwebb kan du läsa mer om Blåtunga och se bildspel om sjukdomen. 

Även på Statens Veterinärmedicinska Anstalts sida finns info om Blåtunga.