Marknadsläget

Bertil Gabrielsson har studerat den senaste statistiken och sammanfattar här läget.

  • Svensk lammslakt ökade kvartal 1 med 14,7% 2012 jämfört med kvartal 1 2011. Påsken som inverkar?
  • Prisutvecklingen är ”all time high” och förväntas öka under kvartal 2.
  • Ser vi redan effekterna av den småskaliga slaktens utveckling? Vart fjärde lamm slaktas småskaligt!
  • Varje lammbonde bör fråga sig om man ligger över eller under det utbetalda beloppet för aktuell vecka och i förekommande fall varför man inte ligger över!
  • Ur europeisk synvinkel ligger vi fortfarande lågt. Dock haltar jämförelsen på grund av olika avräkningssystem (med eller utan intransport, olika tyngdklasser med mera).
  • Hösten 2011 beslutades att slakten skulle få besiktningskostnaderna subventionerade, och att dessa pengar skulle gå till primärproduktionen. För lammen lades det därför preliminärt på 1,57 kr/kg på noteringen, vilket sedan dras av på avräkningen tills summan är fastställd av Statens Livsmedelsverk. Detta är ännu inte gjort och när den är fastställd aviserar slakten att den enklaste regleringen retroaktivt skulle vara en slutbetalning vid årets slut. Beslut om detta är ännu inte taget.

Bild: Jordbruksverket | Öppna större bild ››

Under 2011 var det bäst betalt för lammen under maj månad med 4 417kr/100kg och sämst i oktober med 2 580kr/100kg. Genomsnitt för hela året var 2 744 kr/100 kg. (Källa: Jordbruksverket)

För er som vill följa prisutvecklingen för lammkött; Jordbruksverket publicerar varje månad priser i sin statistikdatabas.

Mer information för kalenderbitare: Slaktstatistik 2000 – kavartal 1 2012 från Kött & Charkföretagen ››