Nya rekommendationer för gödsling och kalkning

Marknaden för mineralgödselkväve är turbulent vilket lett till historiskt höga kvävepriser. Kriget i Ukraina skapar ytterligare osäkerhet om vilka priser som kommer att gälla under 2022. Men prisökningar inte är allt, det som främst påverkar gödslingsbehovet är biologiska faktorer som nederbörd, temperatur och fältets kvävelevererande förmåga.

Nu finns skriften Jordbruksverkets Rekommendationer för gödsling och kalkning 2022 att läsa och beställa. Arbetet med att årligen ta fram rekommendationer görs inom Greppa Näringens verksamhet av personer som är anställda på Jordbruksverket. Diskussioner sker fortlöpande med forskare och rådgivare och med de organisationer som ingår i Markkarteringsrådet. Rekommendationerna bygger på resultat från fältförsök, praktisk erfarenhet och på antaganden om priser. De är inte juridiskt bindande.

Läs mer på Greppa Näringens hemsida

Rekommendationer för gödsling och kalkning 2022

Gödselkalkylen