Övervakning av sjukdomen paratuberkulos hos får utökas

Varje år genomförs provinsamlingar för undersökning av allvarliga smittsamma sjukdomar i syfte att visa att vissa infektioner inte förekommer i Sverige och att tidigt upptäcka om en smitta skulle ha kommit in i landet. Prover tas till exempel i samband med slakt eller kadaverhantering och undersöks för infektioner såsom brucellos, scrapie och paratuberkulos.

Varje år görs en översyn av dessa aktiva övervakningsinsatser så att fokus ligger på rätt infektioner och att provtagningen genomförs på ett kostnadseffektivt sätt. Från och med 2023 kommer provtagningen för paratuberkulos hos får att utökas från att enbart omfatta djur som skickats till obduktion, till att även omfatta vissa djur på kadaveranläggningar. Detta för att vi med större säkerhet ska kunna säga att paratuberkulos inte förekommer hos svenska får.

Mer information om övervakning på svenska djur finns i den årliga Sjukdomsrapporten, du hittar den här.

Källa: SVA