Påminnelse: Stiftelsen Svensk Fårforskning utlyser medel till forskning!

Stiftelsen Svensk Fårforskning inbjuder till att ansöka om medel till forskning.

Utlysning gäller medel till projekt inom vetenskaplig forskning till nytta för svensk lammproduktion och fårnäring. Upp till 700 000 kronor kan komma att fördelas i sin helhet eller delvis till av styrelsen för Svensk Fårforskning utvalda forskningsprojekt.

Stiftelsen för Svensk Fårforskning välkomnar fler tänkbara ämnesområden, men ser med fördel ansökningar där resultatet av forskningsprojektet syftar till att uppnå ”hållbar fårnäring och lammproduktion”. Vi kommer särskilt att lägga vikt vid att projektet är praktiskt tillämpbart på kort och medellång sikt och att det har väsentlig betydelse för näringens utveckling. Stiftelsen stödjer både större och mindre ansökningar, löpande på ett eller flera år.

Ansökan till Stiftelsen bör i tillämpliga delar innehålla en bakgrundsbeskrivning till det ämnesområde man vill studera och dess relevans för fårnäringen, en tydlig frågeställning, en beskrivning av vilka material och metoder man planerar att använda sig av samt tidsplan och budget för det sökta projektet. Ange också om andra medel sökts till samma projekt (belopp och finansiär).

Ansökan ställs till Stiftelsen Svensk Fårforskning, Claudia Dillmann.
Mail: claudia@faravelsforbundet.com
Frågor om ansökan ställs till samma adress.

Ansökan ska ha inkommit senast fredag den 15 mars 2019.