Regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att utveckla vargförvaltningen

Näringsdepartementet har idag skickat ut ett pressmeddelande där de meddelar att regeringen beslutat om flera uppdrag för att få en grund för framtidens vargförvaltning.

Dels ska Naturvårdsverket analysera om, och i så fall under vilka förutsättningar, vargens referensvärde i fråga om populationsstorlek för gynnsam bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet skulle kunna vara inom det intervall på 170–270 som angavs i proposition En hållbar rovdjursförvaltning som riksdagen beslutade om 2013. Naturvårdsverket ska också utreda hur skyddsjakt efter varg kan utvecklas för att bättre bidra till rovdjurspolitikens övergripande och långsiktiga mål. Naturvårdsverket, Statens jordbruksverk och Statens veterinärmedicinska anstalt får även i uppdrag att ta fram riktlinjer för vilka åtgärder som behövs om varg med finskt/ryskt ursprung ska kunna flyttas inom Sverige med hänsyn till bl.a. smittskyddet.

Regeringen har också beslutat att uppdra till Naturvårdsverket att utreda om, och i så fall hur, skyddsjakt efter varg kan utvecklas för att mer effektivt kunna förhindra skador på bland annat tamdjur orsakade av varg och bättre bidra till rovdjurspolitikens övergripande och långsiktiga mål, samt vid behov uppdatera aktuella riktlinjer om skyddsjakt på varg. Ovanstående två uppdrag ska redovisas i mars 2023.

Ett tredje deluppdrag ges till Naturvårdsverket, Statens jordbruksverk och Statens veterinärmedicinska anstalt i uppdrag att ta fram övergripande gemensamma riktlinjer för vilka åtgärder som behöver vidtas om varg som har invandrat till Sverige från Finland eller Ryssland ska kunna flyttas inom Sverige med hänsyn till smittskyddet i kombination med risken för skador inom renskötseln. Detta uppdrag ska redovisas i april 2024.

Läs pressmeddelandet här.