Så vill LRF Kött vända trenden i svensk köttproduktion

LRF Kött, som styrs av Köttdelegationen med representanter från intresseföreningar och LRF, haft sitt första möte. Fåravelsförbundet är en av de intresseföreningar som ingår i LRF Kött.

På mötet valdes Thomas Magnusson, vice ordförande i LRFs riksförbundsstyrelse, till ordförande för LRF Kött och Jan Forssell, ordförande i Sveriges Nötköttsproducenter, till vice ordförande.

Vill vända trenden
LRF Kötts målsättning är att den negativa trenden för svensk köttproduktion vänds inom tre år, samtidigt som branschens lönsamhet och tillväxt stärks.
– Syftet med LRF Kött är helt enkelt att öka de svenska köttproducenternas och branschens konkurrenskraft och tillväxt. Vi ska arbeta med köttspecifik näringspolitik, omvärlds- och marknadsanalys, kommunikation och stödja utveckling av marknad, företagande och primärproduktion, säger Thomas Magnusson.

Strategier med sikte på 2020

Köttdelegationen har lagt fast strategier med sikte på 2020. LRF Kött ser framförallt följande som avgörande för att skapa lönsamhet och tillväxt inom svensk köttproduktion:

  • Ursprungsmärkning och fortsatt marknadsföring av svenska mervärden och en ökad differentiering av svenskt kött för att möta efterfrågan
  • Utveckla utbud och kvalitet på avel och rådgivning för att underlätta köttföretagares produktivitetsutveckling
  • I samverkan med politiker och myndigheter markant öka svensk köttproduktions konkurrenskraft med bibehållen djuromsorg och miljöhänsyn. Här krävs minskat regelkrångel, tolkningar anpassade för svenska förhållanden och förändrade regelverk eller djuromsorgsprogram av den typ som nu utformas för grisproduktion
  • Politiska ersättningar för de merkostnader som inte går att ta ut på marknaden i form av djurvälfärds- och miljöersättningar

Läs mer på LRFs hemsida ››