Sheep Rearing in Sweden – A niche with agroecological potential

Leonie Högele som gått Agroecology Master’s Programme vid SLU har skrivit sitt exjobb om svensk lammproduktion och varför den är så liten trots sin agroekologiska potential.

Uppsatsen är på engelska, nedan en översättning av sammanfattningen.

Fårproduktionen i Sverige är idag en jordbrukssektor som existerar som en liten nisch, trots sin agroekologiska potential. Genom litteraturforskning, en undersökning och 18 semistrukturerade intervjuer definierar denna artikel sektorns marginalitet och försöker förklara den. Effekterna av sektorns marginalitet för svensk fåruppfödnings hållbarhet och jordbruk som helhet utvärderas. Slutligen föreslås önskvärda riktningar för utvecklingen av den svenska fårsektorn. Fynden visade att den svenska fårsektorns marginalitet till stor del är en produkt av sociokulturella faktorer som påverkar strukturen i fårnäringen. Inte minst stärker sektorns marginalitet sig själv. Dessutom har biofysiska, historiska och politiska omständigheter spelat en roll för att marginalisera fårnäringen. Flera svagheter och styrkor när det gäller hållbarhet uppmärksammades inom den svenska fåruppfödningens nuvarande småskaliga strukturer. Möjligheter identifierades genom vilka fårsektorn faktiskt skulle kunna bidra till jordbrukets hållbarhet just genom sin marginalitet. Likaså erkändes hot mot hållbarheten som uppstår genom att fårnäringen är begränsad till sin lilla nisch. Sammantaget tyder resultaten på att det skulle vara fördelaktigt för den svenska fårnäringen att växa om agroekologi, dvs hållbart jordbruk, är det yttersta målet. Huruvida denna tillväxt kan och kommer att uppnås är dock tveksamt.

Sheep Rearing in Sweden – A niche with agroecological potential