Skrivelse till regeringen om statsstödsreglerna

SF har skickat en skrivelse till regeringen där vi lyfter de konsekvenser som stödens utformning kan få för lantbrukare som drabbas av rovdjursskador, när maxbeloppet för statligt stöd av mindre betydelse uppnåtts.

Enligt förordningen om statligt stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn för viltskador och förebyggande av viltskador (SFS 2017:1254) får lantbrukare inte ta emot mer än 20 000 Euro under en treårsperiod. Maxbeloppet som företaget har fått i stöd av mindre betydelse under det berörda beskattningsåret och de två föregående beskattningsåren, ska fastställas varje gång ett nytt statligt stöd av mindre betydelse beviljas.

Förutom att vissa kostnader i samband med rovdjursangrepp och röjning under rovdjursavvisande stängsel innefattar stödet även exempelvis stöd vid svår torka, krisstöd och vissa utbildningssatsningar.

Om man nått maxgränsen för ersättning, exempelvis för att man fått stöd för röjning under RAS, så får man ingen ersättning för de delar som ligger under statsstödsreglerna om man drabbas av ett rovdjursangrepp. Vi anser att det är helt fel att en rad olika stöd, som inte har med varandra att göra, ligger i samma pott och dessutom med ett takbelopp.

Skrivelse om konsekvenser för lantbrukare vid rovdjursskador då maxbeloppet för statligt stöd av mindre betydelse uppnås