Stöd med anledning av torkan bör riktas till unga jordbrukare

Pressmeddelande från Jordbruksverket

Den 13 juli fick Jordbruksverket i uppdrag att föreslå hur ett ekonomiskt stöd till jordbruksföretag som drabbats av årets torka kan utformas. Efter diskussioner med lantbruksnäringen, länsstyrelsen och myndigheter i våra grannländer lämnar man nu två förslag till regeringen.

Trots en viss återhämtning kommer många jordbruksföretag att drabbas ekonomiskt av årets ogynnsamma väder. I början av juli beslutade EU därför att använda krisreserven och fördela medel till 22 medlemsländer. Sveriges del av krisreserven är ca 65 miljoner kronor. Regeringen kan besluta om upp till 200 procent i nationell medfinansiering vilket sammanlagt skulle bli 200 miljoner kronor. 2018 betalade Jordbruksverket ut ca 400 miljoner till drabbade jordbruk.

Jordbruksverkets två förslag

1. Stödet ges till unga jordbrukare upp till 40 år. Unga bönder är särskilt utsatta när det uppstår störningar i produktionen och på marknaden. De har små reserver och svårt att få förmånliga krediter. För den långsiktiga livsmedelsproduktionen har unga jordbrukare en viktig roll. De behöver investera och kommer att driva framtidens jordbruk. En nackdel är att stödet kan gå till produktionsgrenar som inte har drabbats lika hårt av torkan.

2. Stödet ges till grovfoderbaserad animalieproduktion och vårsådda grödor. Även om alla produktionsgrenar mer eller mindre har påverkats negativt har dessa drabbats hårdast av det ogynnsamma vädret och har stor betydelse för den långsiktiga livsmedelsproduktionen. En nackdel är att stödet ska fördelas till många och blir väldigt litet per hektar och djur. Det är därför osäkert om stödet gör någon större skillnad för den enskilde.

– Vi förordar att stödet fördelas till unga jordbrukare upp till 40 år, säger Andreas Mattisson. Pengarna kan då göra en ordentlig skillnad för en utsatt grupp och hanteras enkelt genom att pengarna läggs till det befintliga stödet till unga jordbrukare. Företagen behöver inte göra en särskild ansökan.