Undantag från stödregler för ökad svensk matproduktion

Pressmeddelande från Jordbruksverket
Som en åtgärd för att öka livsmedelsproduktionen och möta effekterna av kriget i Ukraina har EU-kommissionen beslutat att medlemsländerna får undanta vissa villkor i förgröningsstödet under 2022. Undantagen innebär att lantbrukare får använda trädor för bete, skörd eller odling utan att det påverkar stödet.

Undantaget innebär att:

  • Mark som anmälts som träda får betas, skördas eller användas för odling och kommer ändå uppfylla villkoren om diversifiering av grödor i förgröningsstödet.
  • Mark som anmälts som träda och ekologisk fokusareal får betas, skördas eller användas för odling och ändå ligga till grund för att uppfylla kravet om ekologiska fokusarealer.
  • Användning av växtskyddsmedel tillåts på arealen.

Blommande träda och obrukade fältkanter räknas inte in i undantaget.

Sverige röstade för denna förändring vid det senaste ministerrådet. Frågan bereds just nu på Regeringskansliet samtidigt som Jordbruksverket arbetar med den praktiska utformningen av undantagen.

Läs mer om undantagen i förgröningsstödet på Jordbruksverkets webbplats.

Ingen ändring i SAM-ansökan

De lantbrukare som vill låta beta, skörda eller odla på mark som de i SAM-ansökan angett som träda ska inte ändra något i sin SAM-ansökan. Administrativt så kommer inte dessa undantag att påverka de lantbrukare som söker stöd.

Förbereder för fler åtgärder

Jordbruksverket bevakar hur konsekvenserna blir av sanktionerna mot Ryssland och andra internationella beslut för lantbruket och livsmedelsindustrin. Vi samverkar med regeringen, andra myndigheter, branschorganisationer och privata aktörer för att skapa en gemensam lägesbild. Jordbruksverket arbetar löpande med att analysera och förbereda ytterligare åtgärder som beslutas nationellt eller på EU-nivå.