Upprop för hållbart producerad mat

Upprop från VD:ar för svenska köttproducerande företag

Affärsmöjlighet för svensk köttproduktion när hållbar mat är i fokus

”Framtiden tillhör de företag som medvetet väljer att producera allt mer hållbara produkter, detta gäller även kött. Det är både en förutsättning för planetens överlevnad, men det finns också stor ekonomisk potential för svensk industri. Baserat på den unika produktion som finns i Sverige, gör vi miljön en tjänst om både svenska och internationella konsumenter växlar över sin konsumtion till mer hållbart producerat svenskt kött i världsklass.” Det menar VD:arna i några av Sveriges största köttproducerande företag.

Den nyligen publicerade rapporten Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems visar på hälsosamma matval inom planetens gränser. Globalt sett står matproduktionen för närmare 30 % av koldioxidutsläppen och har påverkan på vattenanvändning, landanvändning, kemikalieanvändning, övergödning och biologisk mångfald, områden där vi redan helt eller delvis överskridit vad planeten klarar av. Att vi måste ändra både vad vi äter och hur maten produceras är uppenbart, speciellt när vi ska försörja en växande global befolkning.

Sverige har en mycket klimatsmart grisköttsproduktion med 50 % mindre klimatutsläpp än genomsnittet i världen och nötköttet har lägst klimatutsläpp i världen med hela 60 % lägre utsläpp än det globala genomsnittet*. I Sverige används dessutom endast 3 % av färskvattnet till jordbruk att jämföra med den globala användningen på 70 %**.

Att svenska köttproducerande företag sedan länge fokuserat på hållbar utveckling har gett, förutom konsumenternas förtroende och ökande andel av konsumtionen, även besparingar i form av minskat avfall, optimering av råvara och minskad energianvändning. För köttindustrin är utfasning av fossila bränslen till lokala gröna alternativ och minskat svinn två viktiga områden för att spara resurser. I odlingslandskapet arbetar djurproducenterna med att minska näringsläckage, och öka den biologiska mångfalden och markens bördighet. Med god djuromsorg och friska djur minimeras även risken att rester av antibiotika och annan medicin sprids vidare i naturen.

I Sverige är balansen mellan animalieproduktion och produktion av vegetabilier nära sammankopplade på ett positivt sätt för miljön, exempelvis blir gödsel från djuren näring på åkern, vilket även är en förutsättning för ekologisk livsmedelsproduktion. Djuren äter också spannmål som sorteras som icke-humanföda och tar hand om restprodukter från människors konsumtion. Vallodling, vilket är huvuddelen av fodret till kor och lamm, är en viktig komponent i växtföljden och gör att användningen av växtskyddsmedel och gödningsmedel minskar och att markens bördighet ökar.

Att svensk köttproduktion är betydligt mer hållbar än genomsnittet i världen innebär inte att vi är nöjda, vi kommer fortsätta arbeta hårt för att hitta nya produktionssätt som är så hållbara som möjligt. Det är viktigt för förtroendet i vår affär och nödvändigt för att vi ska kunna förse nuvarande och kommande generationer med god, näringsrik och hållbart producerad mat.

Vi ser en möjlighet att bidra till förbättrad miljö genom att andelen kött som konsumeras är svenskt, oavsett om det sker i Sverige eller utomlands. Genom att fortsätta bidra till ökad kunskapsspridning, teknikutveckling och genom goda exempel vill vi göra den globala köttproduktionen mer hållbar.

Hans Agné (vd, Svenska Köttföretagen)
Jonas Tunestål, (vd, KLS Ugglarps)
Sofia Hyleén Thoresson, (vd, HKScan Sweden) Tommy Ögren (vd, Skövde slakteri)
Peter Gullin (vd, Dahlbergs)
Roger Olsson (vd, Gingsten)
Magnus Nilsson (vd, Nyhléns Hugosons) Thomas Östlund (vd, Gotlands slakteri)
Mats Larsson (vd, Närke slakteri)

För mer information kontakta:
Hans Agné, vd Svenska Köttföretagen, tfn: 070-548 30 01, hans.agne@kottforetagen.se

Hämta uppropet i pdf-format ››


*Tackling climate change through livestock, FAO 2013 och Lesschen et. al. 2011, **SCB