Viktigt att röja betesmarker på rätt sätt

Hur röjer
man i betesmarker för att inte förlora viktiga biologiska värden?

Den
frågan vill Jordbruksverket och Skogsstyrelsen besvara i en
utbildningsinsats som ska få entreprenörer och lantbrukare att röja på
rätt sätt i betesmarker.

Utbildningen är ett resultat av den
undersökning som Jordbruksverket rapporterade om förra året, som visade
att kraftiga röjningar i betesmarker ökade i samband med att
50-trädsregeln infördes 2008.

Utbildningsinsatsen
riktar sig speciellt till entreprenörer men även till lantbrukare som
själva ska röja i betesmarker. Syftet är att ge dem verktyg för att
kunna se vad som är viktiga natur- och kulturvärden i betesmarkerna.
Jordbruksverket genomför redan nu utbildningar och ett material ska vara
klart i sommar som länsstyrelserna ska kunna använda i
utbildningssyfte.

– Sverige har ett
miljömål som syftar till att bevara den biologiska mångfalden. Det är
viktigt att nå ut med information om vilka värden som ska sparas när man
röjer i betesmarkerna. Man ska inte behandla en trädklädd betesmark som
en skog. Då mister man ofta naturvärden vid röjningen, säger Martin
Sjödahl på Jordbruksverket.

Inventering visade kraftiga röjningar i betesmarker
Under 2008 infördes nya regler för hur mycket träd och
buskar som får finnas om betesmark ska vara berättigad till gårdsstöd.
Jordbruksverket fick i uppdrag att följa vilka konsekvenser de nya
betesmarksreglerna fick för miljön och genomförde under 2008 en
inventering i samarbete med Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket.
Den visar att arealen som röjdes mellan 2007 och 2008 var betydligt
större än den årliga röjningen innan betesmarksdefinitionen ändrades. En
stor del av röjningarna är felaktiga ur miljöhänsyn och kraftigare än
vad stödreglerna kräver. Exempelvis har grova ekar huggits ner.
Undersökningen kan dock inte utesluta att det finns andra orsaker till
röjningarna än ändrade betesmarksregler.

Ny betesmarksdefinition 2009
Under 2009 kom det ännu en ny definition av vilka
betesmarker som ingår i gårdsstödet och det är den definitionen som
gäller nu. Jordbruksverket fortsätter att följa hur betesmarksreglerna
påverkar miljön.

Viktigt att tänka på när man röjer

  • Spara grova träd, hålträd och
    blommande träd.

  • Spara död ved —
    både träd som ligger ned och döda träd som fortfarande står upp.

  • Undvik att skapa en jämn fördelning av träd. En mosaik
    av öppnare partier och träddungar är att föredra.

Kontaktperson
Martin Sjödahl, chef miljöenheten, tfn 036-15 58 76,
mobil 070-531 25 42.