Yttrande gällande ärende Dnr 4.7.16-12830/2020 gällande Jordbruksverkets föreskrifter om ekologisk produktion

Dnr 4.7.16-12830/2020
Datum: 2021-06-16
Remiss: Jordbruksverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Yttrande ››
LRFs remissyttrande ››