Svar på remiss gällande föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:12) om verksamhet med ägg och embryon från nötkreatur, hästdjur, svin, får och get

Dnr 5.5.16-7891/2018

Datum: 2018-06-27
Remiss: Jordbruksverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Remissvar ››