24 forskningsmiljoner till frihet från sjukdom hos djur

Källa: Pressmeddelande från SVA
Formas utlysning för att öka djurskydd och djurvälfärd för djur i människans vård har resulterat i att tre projekt från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) beviljas 8 miljoner kronor var, totalt 24 miljoner kronor under fyra år. Alla tre handlar om att minska bördan av smittsamma sjukdomar, ett för nötkreatur, ett för matfågel och ett för får och getter.

Läs mer om projekten
Projekt Lenitvirus hos små idisslare (får och get)
Projekt Mykoplasma hos fria besättningar (nötkreatur)
Om fågelinfluensa (matfågel)

Den långsamma får- och getdräparen: lentivirus hos små idisslare i Sverige

Små idisslares lentivirus (SRLV) orsakar stora ekonomiska förluster och kraftigt djurlidande hos får och getter världen över. Hos får kallas sjukdomen maedi-visna (MV), medan sjukdom hos get kallas kaprin artrit encefalit (CAE). Smittade djur producerar mindre mjölk av sämre kvalitet, växer sämre och kan dö vid tidigare ålder. SRLV är ett så kallat retrovirus som är släkt med HIV. Det ger inflammation i leder, hjärna, lungor och juver. Viruset kan också ge upphov till kronisk avmagring och ökad känslighet för andra infektioner. Det finns ingen effektiv behandling eller vaccin mot SRLV och därför leder sjukdomen alltid till döden. Det enda sättet att bli av med en konstaterad smitta i besättningen är genom att slakta ut smittade eller alla individer, sanera miljön och föda upp lamm och killingar på smittfritt vis. Att bli av med SRLV är därför både kostsamt och arbetskrävande med många etiska dilemman. Idag finns ett frivilligt kontrollprogram för SRLV i Sverige, men bara knappt hälften av fåren och omkring en tiondel av getterna är med i programmet. I och med sjukdomarnas kroniska natur är påvisande av antikroppar en mycket enkel och säker diagnostik. Idag används blodprover för diagnos av SRLV i kontrollprogrammet, men om mjölkprover i stället skulle användas vore det en besparing och dessutom en mer djurvänlig provtagningsmetod.

Specifika mål med Lenitvirus-projektet är att:

  • Fastställa förekomst hos och riskfaktorer för SRLV hos får och getter i Sverige.
  • Utvärdera diagnostiken i kontrollprogrammet och möjligheten att införa mjölk som ett provtagningsmedium.
  • Utforska djurägarnas motivation och hinder för att ansluta sig till kontrollprogrammet
  • Undersöka genetiken hos SRLV i svenska får- och getbesättningar för att på så sätt öka kunskapen om hur SRLV sprids mellan besättningar och mellan får och get.
  • Utvärdera effekten av SRLV på djurvälfärd, hållbar produktion och ekonomi.

Det övergripande slutliga målet med projektet är att Sverige ska bli fritt från SRLV.

Projektmedlemmar är Jenny Frössling och Ylva Persson (SVA), Karin Alvåsen (SLU) och Emelie Larsdotter (Gård och Djurhälsan).