Finns det problem med priskonkurrens som drabbar lammnäringen?

Konkurrensverket genomför just nu en bred genomlysning av konkurrensen i livsmedelsbranschen. Som del i detta undersöker de eventuella konkurrensproblem som skulle kunna bidra till omotiverade prisökningar på livsmedel. Man önskar via en enkät nå primärproducenter inom lammnäringen med frågor som bland annat rör konkurrensproblem som vi stöter på, både som leverantörer och när vi köper insatsvaror. Har du erfarenheter och åsikter att förmedla, svara på Konkurrensverkets enkät före den 14 maj.

Till enkäten

Foto Gudrun Haglund Eriksson