Ändringar i jaktförordningen

Regeringen beslutade i går att överklaganden av beslut om jakt efter stora rovdjur ska koncentreras till Förvaltningsrätten i Luleå och att beslut om licensjakt efter varg ska fattas i god tid före jaktstart.

Syftet är att få till stånd en snabbare, effektivare och mer likvärdig beslutsprocess.

Beslutet om ändringar i jaktförordningen (1987:905) och förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet innebär att Förvaltningsrätten i Luleå blir specialforum för överklaganden av jaktbeslut avseende björn, varg, järv, lo och kungsörn. Vidare innebär ändringen att beslut om licensjakt efter varg som huvudregel får fattas senast den 1 oktober. De år som miniminivåer ska fastställas får beslut om licensjakt efter varg istället fattas senast den 15 oktober.

Regeringsbeslutet från i går innebär också att beslut om jakt efter andra arter som skyddas av art- och habitatdirektivet och beslut om jakt efter vilda fåglar (utöver kungsörn) får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Det för även med sig att Naturvårdsverket inte längre ska vara en instans i överprövningskedjan.

Det införs också en bestämmelse som innebär att ärenden om jakt efter arter som skyddas av art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet ska handläggas skyndsamt.

Ändringarna träder i kraft den 20 juni.

Regeringskansliet: Regeringen möjliggör snabbare beslutsprocess genom ändringar i jaktförordningen ››

Se också ATL: Vargärende mot Sverige läggs ned ››