Ängsmarkerna minskar

18 procent av de värdefulla ängs- och betesmarkerna har försvunnit på 10 år.

Den svenska ängs- och betesmarksinventeringen visar att det skett stora förändringar i markerna sedan den första inventeringen 2002-2004. Totalt sett har 250 000 hektar värdefulla ängs- och betesmarker inventerats på uppdrag av Jordbruksverket. Vid ominventeringen i 14 län 2013 visade det sig att 18 procent inte längre kan klassas som värdefulla ängs- och betesmarker. Markerna har vuxit igen eller exploaterats och artrikedomen har minskat.

– Att så mycket som en dryg sjättedel av markerna förlorat sina värden på tio år är allvarligt både för den biologiska mångfalden och för det öppna odlingslandskapet. Det är viktigt att följa förändringar i landskapet då stora värden kan försvinna på relativt kort tid, säger Anna Nordberg på växt- och miljöavdelningen.

Visar miljötillståndet i markerna
Ängs- och betesmarksinventeringen är en viktig indikator på miljötillståndet i Sveriges odlingslandskap. Inventeringen används bland annat för att sätta mål för de miljöersättningar som betalas ut till lantbrukare som gör insatser för miljön.

Fakta om egna eller andras marker
All information från ängs- och betesmarksinventeringen samlas i databasen Tuva på Jordbruksverkets webbplats. Databasen används ofta av myndigheter och forskare men är öppen för alla.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida ››

Illustration: Ängsblommor som älskar betesdjur | Anna B