Är svensk betesmark lika artrik som regnskog?

Lär mer om betesmarker och biologisk mångfald här.