Byggnadstips för lammuppfödare

Svensk lammuppfödning bygger ofta på enkla byggnader och mycket manuellt arbete och det finns ett stort utrymme för rationella lösningar som förbättrar ekonomin.

Det visar ett projekt vid SLU. Idag kommer bara en tredjedel av det lammkött som säljs i Sverige från inhemska uppfödare. 

Intresset för lammuppfödning växer i Sverige, och produktionen har ökat under senare år. Konsumtionen ökar dock i ännu högre takt, vilket har bäddat för en importandel på ca 65 procent. Svensk lammköttsproduktion kännetecknas idag av ett allt större intresse för effektivisering och lönsamhet. Besättningarna blir fler och allt större, men de små ekonomiska marginalerna gör att det behövs rationella uppfödningssystem och kostnadseffektiva byggnader.

Forskare vid SLU har nu publicerat en rapport om byggnader och inhysningssystem för lammproduktion. Rapporten bygger på genomgången forskningslitteratur och en inventering av byggnader, inhysning, hantering och ventilation på 16 svenska gårdar och på gårdar i sex andra länder. Forskarnas slutsats är att de system för inhysning och hantering som används ofta är dåligt planerade och medför mycket manuellt arbete.

– Det finns ett stort behov av forskning, utveckling och rådgivning om inhysning och byggnader, säger Knut-Håkan Jeppsson, en av forskarna bakom rapporten.

Projektet kommer närmast att användas till ett informationsmaterial på Internet.

Projektet har genomförts av forskare vid två enheter inom SLU, Lantbrukets byggnadsteknik i Alnarp och Norrländsk jordbruksvetenskap i Umeå, med finansiering från Stiftelsen Lantbruksforskning.


Läs mer
”Byggnader och inhysningssystem för lammproduktion”, av Mie Meiner, Annica Thomsson, Gun Bernes, Kristina Ascárd och Knut-Håkan Jeppsson.
(Rapport 2009:10, Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, SLU)

Ladda ner (pdf)
http://pub.epsilon.slu.se/5885/

Mer information
Knut-Håkan  Jeppsson
Telefon: 040-41 54 84
E-post: knut-hakan.jeppsson@slu.se

LBT, Lantbrukets byggnadsteknik, bedriver forskning och undervisning om husdjurens och landsbygdens byggnader, där biologi möter teknik. För mer information hänvisas till mediekoordinator Anders Herlin  (040-41 52 19), SLU – LTJ, Lantbrukets byggnadsteknik  (LBT), Box 59, 230 53  Alnarp

Insänt av: David Stephansson