CAP – EUs gemensamma jordbrukspolitik

Källa: LRF
Den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) står under ett reformarbete. I juni 2013 kom EU-kommissionen, EU:s jordbruksministrar och Europaparlamentet överens om hur CAP ska vara utformad fram till 2020.

Målsättningen var ursprungligen att en ny politik skulle träda i kraft 2014, men det står klart att reformen i väsentliga delar träder i kraft först 2015.

Utöver beslutet om CAP-reform så har man inom EU också kommit överens om EUs långtidsbudget för perioden 2014-2020. Överenskommelsen från juni 2013 innebar en neddragning av CAP-budgeten på cirka 13 procent för hela EU, uppräkning ska dock göras för inflation.

För Sveriges del innebär överenskommelsen att gårdsstödet minskas med i storleksordningen 15 procent och EU-delen i det svenska landsbygdsprogrammet med cirka 20 procent. Även här ska uppräkning göras för inflation vilket innebär att neddragningen i kronor inte blir lika omfattande.

Neddragningen av EU-budgeten för det svenska landsbygdsprogrammet innebär att den nationella budgeten för landsbygdsprogrammet måste öka för att den totala omfattningen av programmet inte ska minska.

Mer bakgrundsinformation om jordbrukspolitiken finns på LRFs hemsida:
CAP är EUs gemensamma jordbrukspolitik ››

Lär mer
På LRFs hemsida beskrivs hur CAP-reformen kommer att påverka gårdsstöd, stödrätter, kopplade stöd, Landsbygdsprogrammet mm:
CAP-reformen, hur blev det? ››