Det digitala lammet

Examensarbete vid Biologiska Yrkeshögskolan Skara
Författare: Oskar Reineling

I detta examensarbete har syftet varit att kartlägga de digitala verktyg som används inom svensk lammproduktion, identifiera möjligheter och utmaningar inom dessa samt utreda behovet av ny teknik. Underlaget för denna rapport utgörs av en litteraturstudie, en enkät riktad till svenska lammproducenter samt med intervjuer genomförda med utvalda gårdar och slakterier.

Digitaliseringsarbetet fortgår i svensk lammproduktion och har en stor potential att ytterligare förbättra svensk lammnäring, både på gårdsnivå och i andra delar av livsmedelskedjan. Branschen har i ett antal år lidit av en sviktande investeringstrend och en generellt bristande lönsamhet. När det kommer till produktion resulterar digitalisering inte nödvändigtvis i ökad lammöverlevnad eller ökad mängd producerat kött. Däremot leder digitalisering till en mer rationell fårskötsel med ökad mängd producerat kött per tacka sett till arbetstid.

Lammproduktionen består till stor del av små besättningar vilka torde vara mindre benägna att investera i digitala verktyg då dessa har färre positiva effekter av ett utökat digitaliseringsarbete samtidigt som investeringskostnaden är svårare att täcka i mindre besättningar. Enkätsvaren visade däremot att besättningsstorlek inte påverkar användandet av uppföljningsprogram. I både intervjuerna och enkätsvaren framgick det att fler funktioner i uppföljningsprogrammet efterfrågas.

Det digitala lammet