Det här innebär nya CAP

Källa Regeringskansliet och LRF
EU-ländernas jordbruksministrar har under en längre period förhandlat om en reform av den gemensamma jordbrukspolitiken. När de möttes den 28 juni bekräftade de den överenskommelse som förhandlats fram med Europaparlamentet. Näringsdepartementet fortsätter arbetet med att ta fram ett förslag om hur CAP ska genomföras i Sverige. En stor del av arbetet görs också av Jordbruksverket. Eftersom Sverige just nu har en övergångsregering är det ännu oklart hur de politiska avstämningarna ska göras.

Här är de största förändringarna jämfört med idag

Ettåriga miljö-, klimat- och djurvälfärdsersättningar (så kallade eco scheme) ska införas och dessa ska omfatta minst 25 procent av budgeten av nuvarande direktstöd.
Konsekvens: Gårdsstödet kommer uppgå till i storleksordningen 1 500 kronor per hektar. Samtidigt tas förgröningsstödet bort.

Nuvarande förgröningsstöd kommer att tas bort, men villkoren kommer att göras om till grundvillkor vilket är det nya namnet på tvärvillkoren.
Konsekvens: Några grundvillkor ändras jämfört med idag, men det är oklart exakt vilka villkor som kommer att gälla i Sverige. Det här är ett exempel på att regelverket blir mer komplicerat för flera lantbruksföretag. Ett exempel är att EU ställer högre krav på vintergrön mark.

Medlemsländerna ska säkerställa att det sker en omfördelning av stöd från större till mindre företag.
Konsekvens: Det huvudsakliga sättet att göra detta är att införa ett särskilt stöd, omfördelningsstöd, som hanterar detta. Men det kan också göras på andra sätt. Här återstår mycket analyser innan vi kan säga hur detta kommer att påverka svenska lantbruksföretag.

Kraven på djurmärkning och journalföring av djur tas bort från tvärvillkoren/grundvillkoren.
Konsekvens: Det blir inte sanktion på EU-ersättningarna om villkoren inte uppfylls. Regelverket blir enklare.

Sverige kan besluta att ta bort stödrätterna. Vi kan räkna med att de tas bort eftersom det ännu inte varit någon organisation eller myndighet i Sverige som framfört argument för att ha dem kvar.
Konsekvens: Framöver söker du gårdsstöd och andra stöd för den mark du deklarerar i din SAM-ansökan och du slipper ha rätt antal stödrätter.

Läs mer
LRF: Det här innebär nya CAP
Land Lantbruk: Överenskommelsen för CAP är klar – men mycket arbete återstår