Färre rovdjursskador i Norge

Källa: Jakt & Jägare
Antalet får som dödats av rovdjur i Norge har halverats sedan 2010. Att skilja betesdjur och rovdjur åt genom förvaltningsområden samt skyddsjakt på skadegörande individer har gett bra resultat.
Minskningen av rovdjursskador har kunnat ske trots att antalet betesdjur ökat något medan rovdjursstammen varit oförändrad under de senaste tio åren enligt uppgifter från Miljödirektoratet.
Nedgången i rovdjursskador gäller för hela Norge, men det finns stora regionala skillnader. I Tröndelag är förlusterna till de stora rovdjuren störst. Där utgick ersättning för 4 566 rovdjursdödade får 2020.
Alla stora rovdjur, inklusive kungsörn, är representerade i den landsomfattande statistiken. Sedan 2019 har det inte skett några större förändringar i antalet får och lamm som dödats av järv, lo, varg och kungsörn, medan antalet björndödade djur halverats. Förklaringen är skyddsjakt utanför förvaltningsområdena på två enskilda björnar.
I Norge betalades 44,6 miljoner nkr ut 2019 i rovdjursersättningar medan summan för 2020 blev 37,7 miljoner nkr.