Flera steg för ökat djurskydd i Sverige och EU

Källa: Pressmeddelande från Jordbruksverket
För ett år sedan beslutade Jordbruksverket en djurskyddsstrategi för sitt djurskyddsarbete under 2020-2025. Uppföljningen visar en positiv utveckling för djurskyddet men också att mer insatser behövs.

Nationellt behov av att förstå orsaken till brister

Att identifiera orsaker för att kunna förebygga brister är en viktig del i djurskyddstrategin. Under året har branschen och Jordbruksverket gemensamt bildat djurslagsspecifika arbetsgrupper. Detta för att öka förståelsen kring vad som orsakar brister i djurvälfärden och tillsammans identifiera hur problemen ska förebyggas.

Dagens djurskyddsregler behöver utvecklas

– Framsteg har gjorts, men mycket återstår och vi behöver utveckla djurskyddsreglerna för både en bättre djurvälfärd och för en ökad och mer lönsam produktion i Sverige säger Helena Elofsson, djurskyddschef på Jordbruksverket. Vi börjar nu arbeta med reglerna kring djurskydd vid slakt men succesivt behöver vi se över alla våra djurskyddsföreskrifter utifrån ny forskning och samhällets behov.

I höst kommer Jordbruksverket genomföra regionala dialogbesök med länsstyrelser och branscher för att stärka samsynen och likriktningen av djurskyddskontrollen i landet. Besök var planerade för 2020 och 2021, men ställdes in till följd av pandemin. Tillsammans med länsstyrelserna behöver också kontrollen av försöksdjur utvecklas och följas upp så att tillräckligt många kontroller görs.

Läs hela pressmeddelandet här