Gotlandsbaggar på export och nya möjligheter för svensk fårnäring

Under hösten 2011, efter nästan ett års arbete, genomfördes ett projekt att exportera fryst sperma från svenska gotlandsfår till Norge och USA. Anette Skoog, veterinär och styrelseledamot i SF, som deltog i projektet framhåller hur stor betydelse Sveriges goda smittskyddsläge haft för att exporten över huvudtaget skulle kunna genomföras. Hon ser också möjligheter för den svenska fårnäringens att öka sin lönssamhet.

Projektet startade vintern 2010 då intresse från USA och Norge utrycktes för att importera sperma från vår nationalras, gotlandsfåret. Gotlandsfåret är en unik ras genom att den möjliggör effektiv köttproduktion med betesbaserad drift, samtidigt som de silverfärgade lockarna skapar ett utseende och en skinnkvalité som saknar motstycke i fårvärlden.

Samlingen av sperma gjordes under hösten 2010 och möjliggjordes genom ett gott samarbete mellan ett flertal inblandade instanser och ledande gotländska uppfödare. Exporten till Norge genomfördes under 2010, och de amerikanska myndigheterna gav klartecken i september 2011.

Ansvarig veterinär Anette Skoog understryker den betydelse Sveriges goda smittskyddsläge haft för möjligheten att genomföra export av sperma från svenska baggar. Det gör att Sverige, som är ett mycket litet fårland internationellt sett, lyckats med något som våra betydligt (i fårsammanhang) större grannländer inom EU och på annat håll i världen fått ge upp pga smittskyddsmässiga problemställningar. Jordbruksverket har också starkt bidragit till möjligheten genom sina kontakter med motsvarande myndigheter i mottagande länder.

Efterfrågan på bra avelsmaterial från svenska får finns även i framtiden, uppfödare från flera länder har uttryckt intresse för seminimporter. Det gäller främst gotlandsfår men också raser som har sitt ursprung på den europeiska kontinenten och de brittiska öarna. Vårt nya avelsvärderingssystem för får, som kan ge snabbare avelsframsteg och säkrare skattning av djurs genetiska avelsvärde, kan också på sikt öka värdet på våra bästa djur.

Anette ser möjligheter för den svenska fårnäringens att öka sin lönssamhet. Den svenska lammnäringen är i tillväxt och har så varit under den senaste 5-årsperioden. Inhemsk produktion har ökat under denna tid, samtidigt som konsumtionen har ökat snabbare vilket ger oss ett gynnsamt marknadsläge. Självförsörjningsgraden pendlar mellan 30-40%, ett läge som vi har all anledning att hävda mot billig importråvara. Vi har en ökande skara professionella producenter som försörjer sig på lammproduktion med olika inriktning. Lönsamhetsfrågan är för vår näring precis som för andra delar i lantbruket en ödesfråga. Våra möjligheter att skapa värde av kött och skinn torde dock vara goda om vi marknadsför och säljer våra produkter på ett marknadsanpassat sätt. Kunderna till våra varor finns där, såväl i Sverige som utomlands.

Referat: Anna Bergström