Klimatsmart kött med hjälp av träd

”Plantera ett träd och bidra till ett bättre klimat.” Det säger Karl-Ivar Kumm, SLU-forskaren, som också påpekar att det är klimatsmart att välja svenskt kött framför importerat.

Karl-Ivar Kumm, docent i lantbruksekonomi vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, fick i uppdrag av Jordbruksverket att titta på den svenska kött- och mjölkproduktionens inverkan på biologisk mångfald och klimat.
 Betesdjur är bra om man ser till den biologiska mångfalden, men inte från klimatsynpunkt, säger Karl-Ivar Kumm.

Något som brukar tas fram till de betande köttdjurens försvar, är att betesmarkerna binder kol, men ny forskning visar att inlagringen i svenska naturbetesmarker bara är några tiotals kg. Kolinlagring i betesmarken är därför inget att lyfta fram till de svenska köttdjurens fördel. Men svenskt kött ger i allmänhet mindre klimatpåverkan än importerat, eftersom ett bra djurmaterial och inomhusuppfödning med en stor andel kraftfoder ger snabb tillväxt.

Det går inte att komma ifrån att djur som inte betar är bättre för klimatet, men det finns sätt att göra betesmarker mer klimatvänliga. Växande träd är nämligen bra på att binda kol, berättar Karl-Ivar Kumm.
 Han skulle därför gärna se att vi började plantera träd i betesmarkerna, efter en lång period av ganska ensidig avverkning för att uppfylla EUs regler.

Med lammproduktion och rätt mängd träd på betet kan man nå nettoutsläpp av CO2 som är under noll. Kolinlagringen i de växande träden kompenserar då mer än väl utsläppen från foderodlingen, djurens foderomsättning och gödseln. Bra resultat, tyckte Karl-Ivar Kumm, men Jordbruksverket var inte lika imponerat. Det här var inte resultat som man hade räknat med och att plantera träd på hagmarkerna stämmer inte överens med EUs riktlinjer.

Läs Anna-Karin Hallgrens referat på Livsmedel i fokus