Klart vilka betesmarker som får gårdsstöd

Nu har Jordbruksverket tagit beslut om vilka betesmarker och slåtterängar lantbrukare kan få gårdsstöd för.
– Vi har hittat en lösning som ska passa både EU:s krav på att gårdsstödets regler för betesmark ska vara lika i alla länder och hur vi i Sverige vill ha det i våra betesmarker.  

Men vi förstår ändå att reglerna för betesmarkerna upplevs som krångliga, säger Birgitta Ek, chef för stödavdelningen.

Betesmark som berättigar till gårdsstöd får innehålla 60 träd per hektar jordbruksmark. När det gäller marker som är särskilt värdefulla ur miljö- eller kulturperspektiv och ingår i ett miljöersättningsåtagande får det finnas upp till 100 träd per hektar i gårdsstödet. De betesmarker som det inte går att få gårdsstöd för men som är värdefulla finns det möjlighet för lantbrukare att söka miljöersättning för.

Viktigt att bevara biologiska värden
Det är precis lika viktigt som tidigare att bevara de biologiska värdena i markerna. Av det skälet ska lantbrukare inte gå ut och avverka i de trädtätaste områdena, utan i stället lämna dessa utanför ansökan om gårdsstöd. Viktigt är även att spara gamla träd, hålträd och andra träd som är betydelsefulla för den biologiska mångfalden.

Höjda miljöersättningar
Nu pågår arbetet med att utforma miljöersättningarna och som en kompensation för de värdefulla marker som inte kan få gårdsstöd föreslår Jordbruksdepartementet att ersättningsnivåerna i miljöersättningarna höjs. Enligt förslaget höjs ersättningen för de betesmarker och slåtterängar med särskilda värden som inte kan få gårdsstöd med 1200 kronor per hektar. För alvar- och skogsbeten föreslås en höjning med 400 respektive 550 kronor per hektar.

Viktigt att följa befintliga åtagande
För de lantbrukare som redan har åtaganden för betesmarker och slåtterängar gäller de regler som finns sedan tidigare och de ska fortsätta att följa sina ingångna åtaganden. Lantbrukare som ska söka miljöersättning för fem nya år under 2009 måste vara uppmärksamma på de nya reglerna.

Information om betesmark i andra delen av SAM-utskicket
Informationsmaterialet om SAM-ansökan, ansökan om EU-stöd, är i år liksom förra året uppdelat i två utskick. Denna vecka nås lantbrukarna av första delen. Reglerna för vad som gäller när man ska söka stöd för betesmark samt information om tvärvillkoren kommer i andra delen av SAM-utskicket som ska vara ute hos lantbrukare om cirka en månad. Jordbruksverket uppmanar alla lantbrukare som ska söka stöd för betesmark att vänta med att skicka in SAM-ansökan tills de har tagit del av informationen som kommer i andra delen av SAM-utskicket.

Mer information hittar du på Jordbruksverkets webbplats