Klimatpåverkan från kalkning av jordbruksmark

Kalkning vara en viktig åtgärd för att väsentligt minska jordbrukets klimatpåverkan, visar en nyligen publicerad rapport.

I en nyligen publicerad rapport från forskningsprogrammet Mistra Food Futures har den potentiella effekten av kalkning av jordbruksmark undersökts. Studien utgörs av teoretiska beräkningar av odlingarnas klimatavtryck som bygger på data från ett fältförsök på Ultuna. Slutsatsen forskarna drar är att en höjning av markens pH i försöksodlingarna med majs ledde till cirka 70 procent lägre utsläpp av lustgas, en kraftig växthusgas. Skulle resultaten vara generella kan kalkning vara en viktig åtgärd för att väsentligt minska jordbrukets klimatpåverkan.

En av rapportens författare, professor Thomas Kätterer vid SLU, förklarar att kalkningen har flera fördelar. Den ökar bördigheten, men det högre pH som kalkningen leder till tycks också innebära väsentligt lägre utsläpp av lustgas från markens kväve. Växthuseffekten för lustgas är cirka tre hundra gånger större än exempelvis koldioxid och därför är minskade utsläpp viktiga.

Läs mer på Greppa näringens hemsida.

Foto Elof Nilsson