Lägesrapport om marknadsläget i jordbrukssektorn den 30 april 2024

Jordbruksverket har fått i uppdrag av regeringen att varje månad lämna en lägesrapport över situationen i den svenska jordbrukssektorn.

  • För första gången på sju månader steg FAO:s prisindex för jordbruksprodukter under mars 2024. Prisuppgången uppgick till 1,3 procentenheter jämfört med februari 2024. Under den senaste tolvmånadersperioden har prisindex gått ner med nästan tio procentenheter.
  • Den svenska kronan har succesivt försvagats gentemot såväl dollarn som euron under den senaste månaden.
  • Lantbruksbarometern för 2024 visar att lönsamheten under 2023 blev svag på grund av ogynnsam väderlek och stigande räntor. Svag lönsamhet ledde till att jordbrukarna minskade sina investeringar. Inför 2024 finns det en ökad optimism och en större andel av jordbrukarna än tidigare tror att lönsamheten kommer att förbättras.
  • Vårbruket har påbörjats i södra Sverige men kall och nederbördsrik väderlek har försenat arbetet. Det finns viss oro för att det kan bli problem med att så arealer som redan under hösten 2023 drabbats av översvämningar.
  • Skillnaderna mellan de olika landsdelarna är större i år jämfört med normalt.
  • Olämplig väderlek under 2023 har gjort att tillgången på utsäde i Sverige varit mindre än normalt. Underskottet har täckts genom ökad import och att jordbrukarna använt eget utsäde.
  • Bland vegetabilieprodukterna har priserna för spannmål och oljeväxter fallit med runt 20 procent medan priserna har stigit för bland annat frukt och bär samt för grönsaker. Mjölkpriset har gått ner med 18 procent medan priset för nötkött och griskött har gått upp med två respektive tre procent.
  • Under perioden februari 2023 – februari 2024 har produktionsmedelsprisindex gått ner med 5,6 procent. Prisnedgången har varit störst för gödning, energi och foder. Kostnaderna för veterinär och underhåll har däremot ökat.

Läs mer om omvärldsfaktorer, väder, produktion, priser och lönsamhet i Lägesrapport om marknadsläget i jordbrukssektorn den 30 april 2024

Tidigare lägesrapporter finns att hämta här.