Livdjursförmedling vid misstänkt eller konstaterad förekomst av resistenta parasiter

Att drabbas av resistenta parasiter är ett mycket hårt slag framför allt för avelsbesättningar då ett av de viktigaste råden blir att upphöra med försäljning av djur som varit ute på bete. För att ändå kunna sprida värdefullt avelsmaterial via livdjursförflyttning mellan besättningar så säkert om möjligt har två alternativ som för försäljning/förflyttning av livdjur tagits fram.

Informera alltid köparen om att resistenta parasiter påvisats i säljarbesättningen.

Öppna bilden i pdf-format