En jordbrukspolitik för fler gröna jobb, ökad livsmedelsproduktion och ökade ambitioner inom miljö- och klimatområdet

Pressmeddelande från Näringsdepartementet
Hur framtidens jordbruk ska se ut och växa är en viktig fråga för regeringen som idag har fattat beslut om förslaget till Sveriges strategiska plan för jordbrukspolitiken för perioden 2023 till 2027. Målsättningen är att planen ska ge bästa tänkbara förutsättningar för att nå livsmedelsstrategins mål, fler gröna jobb och att öka ambitionerna inom miljö- och klimatområdet.

En reform av EU:s gemensamma jordbrukspolitik träder i kraft 2023 och varje medlemsland ska kopplat till detta ta fram en strategisk plan för att beskriva den jordbrukspolitik som landet ska införa och bedriva.

– Fler gröna jobb, ökad livsmedelsproduktion och ökade ambitioner inom miljö- och klimatområdet är fokus när regeringen idag har fattat beslut om den strategiska planen. Planen banar väg för fortsatt intensivt arbete för en främjad jordbruksnäring, och kommer att göra det tydligare och enklare för våra jordbrukare att både söka stöd och följa regler, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Ett viktigt mål för den strategiska planen är att bidra till att den nationella livsmedelsstrategins mål kan nås. En ökad livsmedelsproduktion i linje med strategin kommer leda till fler gröna jobb i livsmedelskedjan och bidra till hållbar utveckling i hela landet. I regeringens arbete med den strategiska planen har det också varit viktigt att förenkla stödsystemen och att höja ambitionen inom miljö- och klimatområdet.

Arbetet med att skapa enklare stödsystem och regelverk samt att åstadkomma en mer fokuserad politik har lett till att vissa av dagens stödformer från och med 2023 kommer att hanteras nationellt istället för att ingå i den strategiska planen. Exempel på sådana kommande nationella stödformer med nationell finansiering är stöd till bredband, kommersiell service och rovdjursavvisande stängsel.

Totalt omfattar den strategiska planen drygt 60 miljarder kronor, där cirka 45 miljarder kronor utgör medel från EU och cirka 15 miljarder kronor är svensk finansiering. Utöver dessa medel satsar regeringen cirka 4,3 miljarder kronor på nationella insatser för jordbruket, miljön och utvecklingen i Sveriges landsbygder under samma period, dvs. totalt för åren 2023-2027.

Nästa steg är att den strategiska planen ska godkännas av kommissionen. Avsikten är att stöd och ersättningar kommer att vara möjliga att söka från 2023.

I pressmeddelandet finns också en film där landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg presenterar Sveriges strategiska plan för jordbrukspolitiken.

Mer information

Jordbruksverkets pressmeddelande
Om jordbrukspolitiken från 2023 på Jordbruksverkets webbplats