Studie om mineraler till svenska får

Vilka är behoven och hur kan de tillgodoses?

Källa: Gård & Djurhälsan
Det finns i nuläget inga samlade utfodringsrekommendationer av mineraler till får, utan informationen är utspridd och varierar något. Då både brist eller överskott på mineraler kan få förödande konsekvenser, är det viktigt att utfodra djuren rätt för en god hälsa och effektiv produktion.

För att uppfylla behoven finns olika utfodringsmetoder av mineraler som tillämpas ute på gårdarna. Användningen av mineralbolusar har blivit allt vanligare. Fördelen med bolusar är att det säkerhetsställs att varje djur får i sig mineralerna utan större spill. Dock finns det rapporter om skador orsakade av felaktig teknik vid administreringen av mineralbolus och även fall av kopparförgiftning på grund av bolusar.

Denna studie, som utförs i samarbete med Gård & Djurhälsan och Glada Fåret, kommer sammanfatta tillgänglig information och forskning om fårens behov av makro- och mikromineraler för att underlätta för rådgivare och fårföretagare. Med hjälp av en enkät som ska besvaras av fårföretagare hoppas vi få en ökad kunskap om de olika utfodringsmetoderna som utövas i praktiken, men även få insyn i fårföretagarnas uppfattning och erfarenheter kring utfodring av mineraler. Enkäten kommer finnas tillgänglig från v. 40 på Gård & Djurhälsans hemsida, Glada Fårets hemsida och facebook-gruppen ”Vi som har får”. En sammanställning av studien kommer publiceras i Fåravelsförbundets tidning ”Fårskötsel”.

Studien utförs av
Hanna Jibbefors, husdjursagronomstudent, SLU, Cecilia Kronqvist, handledare, SLU, Ulrika König, handledare, Gård & Djurhälsan, Titti Strömne, handledare, Glada Fåret