Djurskyddsrapport 2021 – En redovisning av kontrollmyndigheternas arbete

I denna redovisning presenteras länsstyrelsernas offentliga djurskyddskontroll under 2021. Resultatet av kontrollerna visar att djurhållarna i allmänhet håller och sköter sina djur i enlighet med djurskyddslagstiftningen men att antalet brister ligger kvar på ungefär samma nivå. Djurslagen redovisas separat och 1 001 djurskyddskontroller som gäller får gjordes under 2021.

Saxat ur avsnittet om får

  • En kraftig ökning gällande brister av journalföring sågs under kontrollåret 2020 då brister konstaterades i 16 procent av kontrollerna.
  • När det gäller kontrollpunkten avseende klippning av får konstaterades brister i 10 procent av kontrollerna under kontrollåret 2021.
  • En brist som förekommer i 12 procent av kontrollerna varje år sedan 2018 är att fåren inte har ett godtagbart hull. De senaste årens dåliga skördar verkar dock inte ha påverkat fårens hull generellt i landet.
  • Brister som rör utegångsdjur och den utomhusmiljö som de hålls i är vanliga. Det kan röra sig om undermåliga stängsel, upptrampade markytor, avsaknad av eller undermålig ligghall etc.
  • Särskild vad gäller mindre fårhållningar så är inredningen ofta hemmabyggd alternativt att får hålls i äldre stallbyggnader. Detta kan vara en förklaring till bristerna som rör kraven på inredningens utformning vad gäller skaderisker. Dessvärre har förekomsten av denna brist ökar något under kontrollåret 2021 och uppgick till 13 procent vilket är den högsta nivån hittills. Noterbart är att hög förekomst av denna brist också kan ses i statistiken för kontroller av besättningar med djurslagen nöt, get, gris och häst (se respektive avsnitt).
  • Sammantaget bedömer vi att flertalet av de vanligaste bristerna troligen beror på otillräcklig kunskap och erfarenhet om hur får ska hållas och skötas. Antalet får i landet har ökat under en längre tidsperiod och länsstyrelserna bedömer att detta sannolikt har medfört en större andel fårhållare med bristande erfarenhet och kunskap. Länsstyrelsernas bedömning är också att de flesta bristerna återfinns i hobbybesättningarna.

God efterlevnad

Utöver de brister som redovisats i detta avsnitt visar kontrollstatistiken att efterlevnaden av djurskyddsreglerna är god när det gäller ett flertal kontrollpunkter. Det gäller exempelvis efterlevnaden av kraven om att fåren avlivas av person med tillräckliga kunskaper och på ett sätt som är i enlighet med reglerna. Kontrollstatistiken visar att brister endast förekommer i under 1 procent av de kontroller som gjorts sedan 2015.

Efterlevnaden är också god över lag när det gäller exempelvis kraven avseende lamning, bete eller annan utevistelse och att fåren ska hållas i lösdrift och i par eller grupp. För dessa kontrollpunkter visar kontrollstatistiken att brister i allmänhet endast förekommer mellan 0-2 procent av de kontroller som gjorts sedan 2015. Det samma gäller även efterlevnad av kraven avseende golv och liggytor, dagsljus, belysning, bullernivåer, nödventilation samt daglig tillsyn av olika automatiska system.

Arbete för att stärka efterlevnaden pågår inom lantbruksnäringen

Ett stort antal av lantbruksnäringens organisationer (även SF, reds. Anm.) och företag är med i ett Nationellt Branschråd för djuromsorg. I detta råd arbetar de gemensamt för att djur ska ha det bra genom att blanda annat tidigare hitta, förebygga och hantera fall där djur riskerar att fara illa. Rådet ska även arbeta för att minska brister i djurhållningen, öka samsyn och samverkan mellan näring och myndigheter, förbättring av statistik, myndighetsutövning och kontroller.

Läs mer
Rapporten Nationell Bilaga djurskyddsrapport 2021