Ny inventering av svenska ängs- och betesmarker

Jordbruksverket och länsstyrelserna genomför regelbundet en inventering av Sveriges ängs- och betesmarker. Inventeringen har pågått sedan 2002 och kartlägger artrikedomen och kulturmiljöerna i våra värdefullaste ängs- och betesmarker.

Den senaste inventeringen visar att nästan 40 procent av betesmarkerna som inte sköts med hjälp av miljöersättning har förlorat sina natur- och kulturvärden.

Markerna behöver betas
Inventeringen visar hittills att en fjärdedel av betesmarkerna som saknar miljöersättning har tappat sina värden men går att restaurera medan cirka en sjundedel,14 procent, idag helt saknar de natur- och kulturvärden som är knutna till hävd, alltså att markerna betas och sköts. Motsvarande siffror för ängarna är att 15 procent har förlorat värden men går att återställa och 14 procent saknar helt värden som är knutna till hävd.

Många marker som inte inventerats tidigare kommer också att besökas.

Läs mer
Jordbruksverket: Ny inventering av svenska ängs- och betesmarker ››