Nytt faktablad från SLU Viltskadecenter

Viltskadecenter har tagit fram ett faktablad om en studie där vi undersökte resultat och slutsatser i genomförda besiktningar av döda får med hjälp av DNA-analys. Undersökningen visade att besiktningspersonerna i regel drog korrekta slutsatser vad gäller dödsorsak och angripande rovdjursart.

  • I Sverige betalas ersättning för dödade tamdjur ut om det vid besiktning kunnat fastställas att de angripits av ett stort rovdjur (varg, lodjur, björn, järv eller kungsörn).
  • För en tilltro till systemet är det viktigt att besikt- ningsresultaten är tillförlitliga.
  • Man undersökt resultat och slutsatser i genomförda besiktningar av döda får med hjälp av DNA-analys.
  • Undersökningen visade en hög tillförlitlighet i utförda besiktningar. I nästan samtliga fall (94 %) hade besiktningspersonerna korrekt konstaterat att fåren blivit dödade av ett stort rovdjur.
  • I de flesta fall (87 %) hade besiktningspersonerna även gjort en korrekt bedömning av vilken rovdjurs- art som angripit fåren.

Läs mer här: Hög tillförlitlighet i besiktningar av rovdjursdödade tamdjur